בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להת' שיחיו, בעת ביקורו בתו"ת לפני עריכת הסדר, ליל א' דחג הפסח, ה'תשכ"ג.

262

בלתי מוגה

כיון שכבר התחיל הענין דפתיחת הדלתות והשערים, כידוע שאוצרות טללים נפתחים בזו הלילה1 – יה"ר שישארו השערים פתוחים כל השנה כולה.

חג הפסח כשר ושמח.

לשנה הבאה בירושלים2.

______  ______

1) ראה פרדר"א פל"ב. וראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תשי"א ס"ו (תו"מ ח"ג ס"ע 12).

2) כשחזר כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו, קודם שעלה לעריכת הסדר בדירת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ*, פנה לקבוצת אברכים מבוגרים, ושאל אותם אם הם זוכרים בבירור הניגון שבו הי' כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אומר נוסח ההגדה**, וכשהשיבו בשלילה, הפטיר כ"ק אדמו"ר שליט"א (באכזבה): "איז וואָס וועט זיין דער תכלית"?!...

*
) יש לציין, שבא' הימים לפני חג הפסח, ביקש כ"ק אדמו"ר שליט"א להודיע בנוגע להמדובר אודות ההגבלות בנוגע להכניסה לדירת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בעת הסעודות (ראה תו"מ חל"ג ע' 469 ואילך), שלא דובר כלל אודות "ליל שימורים". אבל הוסיף להבהיר, שאעפ"כ, לא ימהרו האברכים בעריכת ה"סדרים" בבתיהם.

*
*) ואח"כ אמר בפרטיות להר' יעקב כץ (שהי' מקריא ההגדה בבית הרב) שאינו ברור אצלו הניגון דאמירת ההגדה ע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, כיון ששמע אמירת ההגדה גם מאביו, כ"ק הרלוי"צ ז"ל, ולכן קשה לו לחלק ביניהם.