36

יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן – שנת הק"ן

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן א' מניגוני אדמו"ר הזקן].

א. בנוגע לענינים הקשורים עם יום ההילולא – דובר כבר אתמול1 בנוגע לספר התניא.

ונוסף לזה, הרי דובר2 גם שיסיימו את לימוד השולחן-ערוך של רבינו הזקן מח"י אלול עד כ"ד טבת (וכאמור, שבודאי סיימוהו, ולא רק בחלוקה אחת אלא בכו"כ חלוקות).

וכמו"כ ישנו גם ענין הצדקה – כידוע עד כמה הי' רבינו הזקן מונח ומסור לענין הצדקה,

וכפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר כמ"פ, שאע"פ שבזמנו של רבינו הזקן היו כמה זמנים ותקופות של דוחק גדול בעניני פרנסה, כפי שניכר גם באגרות-קודש שלו (הן אלו שנדפסו, ועוד יותר באלו שלא באו בדפוס), מ"מ, היו כמה אגרות-קודש, וגם פניות בעל-פה ע"י שוד"רים, שבהם דרש רבינו הזקן להרבות בצדקה מבלי הבט על צוק העתים3,

ועאכו"כ כאשר הקב"ה עוזר ויש הרחבה בפרנסה, הרי בודאי שכל ההולכים בעקבותיו ורוצים להיות שייכים לבעל ההילולא ועניניו – צריכים להרבות בצדקה ביתר שאת וביתר עוז.

וכמ"ש ברשימה דנפש השפלה באמת לאמתו בשרשה4, שנוסף על עבודתה בלימוד התורה בין לה ובין לאחרים, צריך להיות גם גמ"ח גשמיים.

[ולהעיר, שגמילות חסדים כוללת גם צדקה כפשוטה, כידוע בשמונה המעלות שיש בצדקה5, שכוללים מצדקה כפשוטה ועד לגמ"ח לעשירים6.

1) שיחת מוצאי ש"פ שמות, אור לכ"ד טבת סי"א ואילך (לעיל ע' 22 ואילך).

2) שיחת ח"י אלול דאשתקד סי"ד ואילך (תו"מ חל"ד ע' 259 ואילך).

3) ראה (לדוגמא) תניא אגה"ק סט"ז.

4) ראה שיחת מוצאי ש"פ שמות הנ"ל ס"ד ואילך (לעיל ע' 17 ואילך). וש"נ.

5) רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ז. טושו"ע יו"ד סרמ"ט ס"ו.

6) סוכה מט, ב.