58

(הנחה בלתי מוגה)

והי'

מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני גו'1. וצריך להבין הענין בזה, וגם מהו אומרו יבוא כל בשר גו', בשר דייקא.

ב) ויובן

ע"פ המבואר במאמר של רבינו הזקן (משבת חנוכה תקנ"ג)2, שמקדים תחילה לבאר מאמר רז"ל3 שכר מצוה מצוה, ובכלל צריך להבין מהו הענין שהתורה הבטיחה שכר בעולם הבא, דלכאורה הי' טוב יותר שלא היו יודעים כלל מענין השכר, כדי שלא תהי' העבודה על מנת לקבל פרס4. אך הענין הוא, שהידיעה אודות השכר נוגעת לעבודה עצמה, כיון שמהשכר מובן כיצד צריך להיות אופן העבודה.

והענין

בזה, דהנה, ענין השכר בעוה"ב הוא עליית הנשמות בג"ע דרך העמוד כו'5. ובדוגמת זה הו"ע העלי' ביום השבת. וכדי שתוכל להיות עלי' זו, צריכה להיות כללות העבודה דששת ימי המעשה, כמ"ש6 ששת ימים תעבוד גו' בחריש ובקציר, כידוע שענין החרישה הוא לרפויי ארעא7, ורק לאח"ז יכול להיות ענין הזריעה, שעי"ז תהי' אח"כ הצמיחה כו'. וכן הוא בעבודת האדם, שצריך לרפויי ארעא הוא הגוף, להכניע אותו שלא יומשך אחר תענוגי עוה"ז, עי"ז שבכל דבר יעשה היפך רצון הגוף כו'. ולאח"ז יוכל להיות ענין הזריעה, כמ"ש8 אור זרוע לצדיק, דקאי על התומ"צ כפי שהם חדורים באהבת ה', כי ואהבת בגימטריא ב"פ אור9, שהו"ע אור ישר ואור חוזר10, המשכה והעלאה. ואח"כ נעשה גם ענין הקצירה כו'11.

1) ישעי' סו, כג – סיום וחותם הפטרת שבת ראש חודש.

2) נדפס לאח"ז במאמרי אדה"ז הקצרים ע' קסא ואילך (בג' נוסחאות).

3) אבות פ"ד מ"ב.

4) שם פ"א מ"ג.

5) ראה זהר ח"א ריט, א. ח"ב ריא, א. תו"א מגילת אסתר ק, סע"ב ואילך.

6) תשא לד, כא.

7) מו"ק ב, ב. וראה לקו"ת האזינו עד, ב ואילך. ובכ"מ.

8) תהלים צז, יא. וראה לקו"ת בחוקותי מח, א.

9) שער הכוונות כוונת ק"ש דרוש ח'. פרי עץ חיים שער הק"ש פכ"ג. פכ"ה.

10) מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' תקלח. אוה"ת ברכה ע' א'תתצג ואילך. סה"מ פר"ת ע' קס ואילך.

11) בזכרון אחדים, שחרישה היא עבודה מלמטה למעלה, זריעה היא המשכה מלמעלה למטה, ואח"כ קצירה – שגם היא עבודה מלמטה למעלה.