97

(הנחה בלתי מוגה)

יפה

שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב1. ומבואר בזה במאמר2 של רבינו הזקן3 שזהו לפי שחיי עוה"ב הוא מן היו"ד שבי"ה, אבל אור א"ס בעצמו קדוש ומובדל גם מעשיות פליאות חכמה כו', וע"י המעשים טובים בא ונמשך קדושת עצמותו כו', ולכן יפה הוא מכל חיי עוה"ב, לפי שהם שרשיים ומקוריים לחיי עוה"ב שנמשך מן היו"ד, והוא אשר עין לא ראתה כו', וד"ל.

והנה

מ"ש שחיי עוה"ב הוא מן היו"ד שבי"ה, הרי זה ע"פ מארז"ל במנחות4 ביו"ד נברא עולם הבא ובה' נברא עולם הזה, ומזה מובן שחיי עוה"ב נמשכים מאות יו"ד של שם הוי'. אבל המבואר שתשובה ומעשים טובים הם למעלה מזה (שעל ידם נמשך קדושת עצמותו), לכאורה אינו מובן, שהרי שם הוי' הוא היותר נעלה מכל השמות (עשר שמות הקדושים5 או שבעה שמות שאינם נמחקים6), ונקרא שם העצם7, שם המפורש8 ושם המיוחד9, ואיך אפשר שתשובה ובפרט מעשים טובים יהיו למעלה יותר משם הוי', למעלה גם מאות יו"ד שהיא האות הראשונה דשם הוי'.

ב) ויובן

בהקדם מה שההתחלה דמתן תורה בעשרת הדברות היא אנכי הוי' אלקיך10, והיינו, שההתחלה אינה בשם הוי', אלא בתיבת אנכי שקודמת ולמעלה משם הוי', בחי' אנכי מי שאנכי, דלא אתרמיז בשום אות וקוצא כו'11. וענינו בתורה הוא עיקר ופנימיות ועצם התורה

1) אבות פ"ד מי"ז.

2) באמצע המאמר, בקטע קצר בעל שורות ספורות, שמתחיל בהתחלת שורה: ובכ"ז יובן יותר הטעם שיפה שעה אחת כו'.

3) ד"ה אוסרי לגפן בביכל כת"י מס' 1239 לא, ב (בספריית "אגודת חסידי חב"ד"), ונרשם עליו בכי"ק אדמו"ר שליט"א: "תקס"ג?" (נדפס בשינויים קלים בתו"ח ויחי צה, סע"ד [רלו, סע"ד] ואילך).

4) כט, ב.

5) זח"ג יא, א.

6) שבועות לה, סע"א.

7) כס"מ הל' ע"ז פ"ב ה"ז. פרדס שער יט (שער שם בן ד'). מו"נ ח"א פס"א ואילך. עיקרים מאמר ב' פכ"ח.

8) סוטה לח, א. סנהדרין ס, א. רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ו ה"ב. הל' נשיאת כפים פי"ד ה"י.

9) סוטה שם. סנהדרין שם. רמב"ם הל' ע"ז שם. הל' שבועות פ"ב ה"ב.

10) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.

11) ראה לקו"ת פינחס פ, ב. זח"ג יא, א.