102

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "אך לאלקים"1].

א. ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר2 שכללות ההנהגה בקדושה היא ע"פ סדר, משא"כ בלעו"ז הרי "אין גו' חשבון גו' בשאול"3.

וכן הוא בנוגע לסדר ימי השבוע, שהתחלתם מיום ראשון, כידוע4 ש"כל יום א' הוא ממש יום ראשון כמו יום א' של ששת ימי בראשית", "שהרי אנו מונין (באמירת "השיר שהיו הלוים אומרים בבית המקדש"5, ע"פ מנהג ישראל6 ש"תורה הוא"7) היום יום ראשון בשבת יום שני כו' עד יום השבת הוא יום שביעי .. (אף ש)כבר עברו רבבות ימים משימ"ב עד עתה", כי, יום השבת, נוסף על היותו יום השביעי בשבוע, יש בו ענין שלמעלה מהזמן, ולאחרי השבת "נתחדש הזמן מלמעלה מהזמן", כמו ביום ראשון שבתחילת הבריאה.

ובנוגע לעניננו:

ביום ראשון ושני בשבוע זה הי' מאורע הקשור עם ענין האחדות: כו"כ מישראל ממקומות שונים, שיש ביניהם ים המפסיק, נתקבצו יחדיו – והרי "אכל בי עשרה שכינתא שריא"8 – בשביל ענין של התעוררות לתומ"צ, ובפרט בשייכות לענין של נישואין9, שהו"ע המשכת כח הא"ס בעולם10.

והרי כל ענין הוא בהשגחה פרטית, כמאמר הבעש"ט11 שהענין של

1) פסוק מקאַפּיטל סב – המתאים למספר שנות כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנה זו (המו"ל).

2) ראה לקו"ד ח"ד תשע, ב ואילך. ועוד.

3) קהלת ט, יו"ד.

4) לקו"ת שה"ש כה, סע"א. ובכ"מ.

5) תמיד בסופה.

6) ראה שער הכולל פי"א סכ"ד ואילך. וש"נ.

7) ראה תוד"ה נפסל – מנחות כ, ב. מהרי"ל – הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. מנהגים ישנים מדורא ע' 153. שו"ע אדה"ז או"ח סוסק"פ. סתל"ב סי"א. סתנ"ב ס"ד. סתצ"ד סט"ז. ועוד.

8) סנהדרין לט, א.

9) ביום ראשון ושני (בדר"ח וב' תמוז) הגיעו שתי קבוצות אורחים ממדינת אנגליא כדי להשתתף בשמחת נישואין של בת הרה"ח ר' זלמן יפה עם הרה"ת ר' שמואל לו ביום א' ט"ו תמוז – יש לציין שהיתה זו החתונה האחרונה שסידור הקידושין נערך ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (המו"ל).

10) ראה לקו"ת שה"ש לט, סע"ד ואילך. ובכ"מ.

11) ראה כתר שם טוב בהוספות סקע"ט ואילך. וש"נ.