121

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "הושיעה את עמך"].

א. בהתוועדות י"ב-י"ג תמוז תש"ג – לפני עשרים שנה1 – פתח כ"ק מו"ח אדמו"ר באמרו2:

מטבע האדם, שלפעמים רצונו להיות בסביבה שלו. בכלל, הרי זה זמן שצריכים לנצל אותו לטובת הרבים, אבל אעפ"כ, יש זמן שאדם רוצה להמצא בסביבה שלו ("אין די אייגענע סביבה"), כפי שהוא ביחידות.

וממשיך לבאר, שיש לאדם כח ויכולת לשנות את האויר שמסביבו. בכלל, הטביע הקב"ה באדם את הכח לשנות ולתקן, ועד שביכלתו לשנות גם את הענין היותר נעלה – ענין האויר.

ענין האויר – מבואר בספרי קבלה, חקירה וחסידות3, שהוא: אור יו"ד. והיינו, שיאיר האור של נקודת הנשמה (שזהו היו"ד), כפי שמבאר רבינו הזקן4 בענין "איתן" שבנשמה, שיש ג' פירושים ב"איתן": ישן, קשה וחזק, והו"ע הקושי והחוזק הישן ("די אַלטע האַרטע שטאַרקייט") שיש בכל אחד מישראל על תומ"צ, באופן של מסירת נפש.

וזהו ענין האויר – אור יו"ד – גילוי איתן שבנשמה.

עד כאן הוא התוכן בקצרה של השיחה הראשונה.

ותוכן הדברים – שיש להמשיך את ה"אור יו"ד" באויר כפשוטו (שהרי נוסף לכך ש"אויר" הוא "אור יו"ד", ישנו גם ענין האויר כפשוטו) – האויר שבו נמצאים, והיינו, שלא זו בלבד שה"איתן" שבנשמה יהי' בשלימות, ויפעל על כל עניני הנשמה (שזהו"ע "אור יו"ד"), אלא עוד זאת, שבכחו של יהודי לפעול שענין זה יהפוך להיות ה"אויר" של הסביבה כולה, והיינו, שבכל מדינה ובכל מקום שמגיע אליו, צריך להשתדל ולעשות כל התלוי בו, ואז יפעל – שבכל הסביבה יהי' ה"אויר" שלו.

1) ולהעיר מהעילוי דמספר עשרים – ולדוגמא: "עד עשרים" (ריש סוכה), כב' הפירושים-אופנים: עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל.

2) סה"ש תש"ג ע' 135.

3) ראה ספר הערכים חב"ד (כרך ב) ערך אויר ס"ח (ע' רכג ואילך). וש"נ.

4) ראה סה"מ תרפ"ח ע' קכא. קונטרס לימוד החסידות פ"ג (אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' שלה).