215

בלתי מוגה

א. בנוגע לענינים המבוארים בפרשת השבוע,

– שהתחלתה: "ראה אנכי נותן גו' ברכה וקללה", "האמורות בהר גריזים ובהר עיבל"1, ששם "נעשו ערבים זל"ז"2; ואח"כ מדובר בענין איבוד עבודה זרה: "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים גו' את אלהיהם וגו'"3; ואח"כ מדובר בענין המשכן וביהמ"ק: "לשכנו תדרשו" ("זה משכן שילה")4, "אל המנוחה (זו שילה) ואל הנחלה" (זו ירושלים)5, "המקום אשר יבחר ה' אלקיכם בו לשכן שמו שם" (בנו לכם בית הבחירה בירושלים)6

מתעכבים המפרשים על המשך וקישור הענינים.

ובהקדמה:

אף ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה"7, הרי במשנה תורה דרשינן סמוכים8.

ונוסף לזה, הרי ידוע מ"ש השל"ה9 בפירוש "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שאין הכוונה שהתורה הקדושה אינה מסודרת בסדר ח"ו,

– כמובן במכ"ש מעניני הבריאה, שכל דבר שבעולם, אפילו דומם, אינו בדרך מקרה ח"ו, אלא בהשגחה פרטית10, וכ"ש בנוגע לתורה שהיא "כלי אומנתו של הקב"ה", "דיפתראות ופינקסאות"11, שעי"ז ברא הקב"ה את העולם, הרי בודאי שכל ענין הוא בסדר מסודר. ועאכו"כ שכן הוא מצד דרגת התורה שלמעלה משייכות לעולם, "נעלמה מעיני כל חי"12

1) פרש"י עה"פ.

2) פרש"י נצבים כט, כח.

3) יב, ב.

4) שם, ה (ובפרש"י).

5) שם, ט (ובפרש"י).

6) שם, יא (ובפרש"י).

7) פסחים ו, ב. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 62 ואילך. וש"נ.

8) ברכות כא, ב. יבמות ד, א. וראה ראב"ן סל"ד (הועתק בהגהות מהר"ב רנשבורג ליבמות שם).

9) שס, א. תב, ב. וראה גם לקו"ש שם ס"ע 64 ואילך. וש"נ.

10) ראה כתר שם טוב בהוספות סקע"ט ואילך. וש"נ.

11) ב"ר בתחלתו.

12) איוב כח, כא.