230

שבד' מוחין חב"ד והדעת מתחלק לחו"ג כו', שהוא בחי' גילוי השערות, להיות מקורות לחו"ב, שהם בחי' תורה. והוא ענין הכנף מין כנף23, כי גם השערות נמשכים מי"ג חיוורתא כו'.

וזהו

שפעמים משמע שהמצוות יותר גבוהים ונעלים מהתורה, לפי שבשרשן הם יותר נעלים, שהן מבחי' עצמית הכתר, אבל מ"מ, למטה התורה יותר נעלה, לפי שהוא בחי' גילוי הטעם שבמצוה. ועל כן נקראו המצוות אברין דמלכא, כי כמו האבר, שאף שהוא מבחי' חכמה, כי אופן העשי' שביד וההליכה שברגל הוא ע"י השכל, אבל מ"מ עיקר הפועל הוא הרצון כו'. וכך בחי' המצוות נמשכו למטה ע"י בחי' חכמה, שהוא בחי' גילוי טעמי המצוות, ומ"מ שרשן יותר נעלה וכו'. וזהו והחכמה24 תחי' בעלי'25, כי אף שנקרא הכתר בעלי' דחכמה, שהכתר הוא בחי' מקיף, מ"מ, החכמה תחי' אותם.

וזהו

אני26 הוי' אלקיכם27, הוי' הוא בחי' חכמה, ואלקים הוא בחי' בינה, שלעתיד יהי' הוי' בבחי' אלקים, לפי שיתגלה בחינה יותר גבוה וכו', ת' עלמין דכסופא, ד' מאות איש וכו'28, והי' הוי' לי לאלקים29. וזהו למען תזכרו ועשיתם אתם30, אתם כתיב31, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים27, הוא בחי' בינה, שנקרא מיצר ים32, מי מדד כו'33 (עכ"ל מאמר רבינו הזקן).

ג) ונמצא

שיש מעלה בתורה לגבי מצוות, שהרי על התורה נאמר החכמה תחי' גו', כנ"ל. ועוד זאת, שגם מעלת המצוות ששרשן נעלה יותר, הרי ענין זה גופא מתגלה ע"י התורה דוקא, וכמו שהתורה מלמדת כיצד לקיים את המצוות, וע"ד משנת"ל34 בנוגע לענין התשובה, שעם היותה למעלה מהתורה, מ"מ, גילוי כל ענין התשובה הוא ע"י התורה דוקא35, והתורה מלמדת כיצד צ"ל עשיית התשובה, שכל זה

23) שבת כז, ב.

24) קהלת ז, יב.

25) והחכמה תחי' בעלי': ראה ג"כ לקו"ת בהעלותך לד, ג. ואתחנן ט, ג.

26) וזהו אני: ראה בכ"ז תו"א ר"פ ויצא. לקו"ת שלח מט, א ואילך.

27) שלח טו, מא.

28) ת' עלמין .. איש: ראה תו"א וישלח כד, ג.

29) ויצא כח, כא.

30) שלח שם, מ.

31) ראה זח"ג קיג, א. לקו"ת שלח מה, ב. ובכ"מ.

32) פע"ח שער חג המצות פ"ז. וראה תו"א הוספות קג, ד.

33) ישעי' מ, יב.

34) שיחת ש"פ ראה מבה"ח אלול סי"ב ואילך (לעיל ע' 225 ואילך).

35) ראה גם המשך תער"ב ח"ג ע' א'תח.