67

יחו"ת, ואכילת הכהנים מהקרבן גורם וממשיך אכילת אדם העליון, שזהו כענין לחם מן השמים, שהו"ע יחו"ע, ולכן, החלה שנתרמת מלחם הארץ וניתנת לאכילת כהן שעל ידה ממשיך אכילת אדם העליון, הרי זה עלי' מבחי' יחו"ת להתכלל ביחו"ע (וכידוע גם מ"ש בקונטרס עץ החיים14, שצריך להיות החיבור דיחו"ת עם יחו"ע). ובפרטיות יותר, הנה הרמת החלה הו"ע העלאה מלמטה למעלה, העלאת מ"נ, ואכילת הכהן (שעל ידה נעשית אכילת אדם העליון, והיינו, שיומשך השפע מעצמות אור א"ס ב"ה לתוך האדם דלעילא, ואזי ממילא יומשך השפע למטה בבי"ע) הו"ע המשכה מלמעלה למטה, המשכת מ"ד, שזהו סדר העבודה, שע"י ההעלאה מלמטה למעלה, נעשית גם ההמשכה מלמעלה למטה.

ג) והענין

בזה, דהנה, מצות חלה היא א' מג' המצוות שניתנו לאשה, נדה חלה והדלקת הנר, והיינו, לפי שחוה קלקלה וגרמה מיתה לאדה"ר שהי' דמו של עולם, חלתו של עולם ונרו של עולם, והתיקון לזה הוא ע"י ג' מצוות אלו שניתנו לאשה15. וביאור הענין, דהנה, מצות נדה שהיא בדם, הו"ע עבודת הבירורים, שהרי הדם מתהווה מהמאכל שמתברר, שהפסולת יוצא לחוץ, ומהמובחר נעשה דם, ומובחר הדם מתברר ונעשה ממנו הולד, כמארז"ל16 אשה מזרעת אודם שממנו בשר כו', וגם אח"כ בימי היניקה הנה דם נעכר ונעשה חלב17 [ודוגמתו ביצי"מ ומ"ת18, שביצי"מ כתיב19 בדמייך חיי, דהיינו, כמו הדם שנעשה מבירור המאכל לאחרי יציאת הפסולת לחוץ, שזהו הרע שנשאר במצרים כו', וענין מ"ת שאז פסקה זוהמתן20, הוא כמו דם נעכר ונעשה חלב], ועי"ז נעשה התיקון דבחי' נפש21, שזהו שאמרו22 רביעית דם (שחיי האדם תלויין בה) נתתי בכם כו', כי הדם הוא הנפש23. וע"י מצות חלה נעשה התיקון דבחי' הרוח, שזהו שאמרו24 שאדה"ר חלה טהורה לעולם הי', דכתיב25 וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה, עפר משובח מן

14) פ"ז-ח.

15) ראה שבת לא, סע"ב ואילך ובפרש"י. ירושלמי שם פ"ב ה"ו. ב"ר פי"ד, א. תנחומא ר"פ נח.

16) נדה לא, א.

17) שם ט, א. וראה תו"א וארא נה, ג ואילך. תורת חיים שם צז, א ואילך (סו, ד ואילך).

18) ראה גם לקו"ת במדבר יז, ד. יט, א. סהמ"צ להצ"צ כה, ב.

19) יחזקאל טז, ו.

20) שבת קמו, א. זח"א נב, ב.

21) ראה חדא"ג מהרש"א לשבת שם רע"א ואילך.

22) שבת שם ובפרש"י.

23) פ' ראה יב, כג.

24) ירושלמי שם ובקה"ע.

25) בראשית ב, ז.