89

– לקבוצת תלמידים ותלמידות דישיבת "אחי-תמימים" בוסטון, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

מסתמא יודעים אתם שהיום מתחילים ללמוד פרשת קרח. יש הרבה סיפורים במדרשי חז"ל אודות מחלוקת קרח עם משה רבינו, וככל סיפורי התורה – הרי הם "תורה" והוראה1 לכל אחד ואחד מאתנו2.

אחד מהסיפורים הוא3:

קרח שאל את משה רבינו, מה דינו של "בית מלא ספרים" – האם הוא חייב במזוזה? קרח טען: במזוזה יש רק שתי פרשיות של תורה, ואם הבית מלא ספרים אין סיבה שיהי' מחוייב לקבוע מזוזה של שתי פרשיות קטנות על הפתח. ועל זה ענה משה רבינו, שאעפ"כ יש מצוה לקבוע מזוזה גם על פתחו של בית זה המלא ספרים.

וזוהי הוראה לכל אחד מאתנו, ובפרט לתלמידי ותלמידות ישיבה – שכן, ישיבה אמיתית, מקום שהתלמידים לומדים כדבעי, הרי היא מליאה עם הרבה ידיעות מתורתנו הקדושה, ואפשר להמשיל אותה ל"בית מלא ספרים"; ומכל מקום אין זה מספיק, וחייבים לקבוע מזוזה על פתחה.

יש הרבה טעמים ורמזים למצות מזוזה, ואחד הטעמים העיקריים הוא, כדי לקבוע הפרשיות "שמע ישראל" ו"והי' עם שמוע" על פתח הבית. תוכן פרשה ראשונה הוא שיהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמים, ובפרשה השני' מקבל על עצמו עול מצוות4, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכאשר קובעים פרשיות אלו על פתח הבית, הרי זה מביא את האדם לידי הכרה, שבית זה מוקדש להקב"ה ונשמר על ידו יתברך5. וכאשר יוצא מן הבית ונכנס אליו, זוכר תמיד שהוא וכל נכסיו נתונים תחת מלכותו יתברך6.

וזוהי ההוראה:

1) ראה רד"ק לתהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית (בשם הרד"ק). זח"ג נג, ב. קנב, א.

2) בהבא לקמן – ראה גם מכתב יום א' פ' קרח שנה זו (אג"ק חכ"ב ע' תסד ואילך). שיחת יום ג', כ"ו סיון (לקמן ע' 94 ואילך).

3) במדב"ר ריש פרשתנו (קרח, פי"ח, ג). תנחומא שם ב. ועוד.

4) ראה רמב"ם סוף הל' מזוזה. טור יו"ד סרפ"ה.

5) ברכות רפ"ב.

6) ע"ז יא, א. ז"ח רות (פד, ד) בארוכה.