90

לא מספיק הענין של רכישת ידיעת התורה לבד. בודאי שישנה מצוה של תלמוד תורה, ללמוד ולידע התורה עד כמה שאפשר, אבל רכישת ידיעות, ואפילו להכניסן בתוך "ביתו" הפרטי – אינו מספיק. הלימוד צריך להביא לידי קיום המצוות7 וצריך לחדור לעצם האדם וכל פרטי חייו.

אסור שידיעת התורה תהי' מידע תיאורטי – שאינו משפיע על חיינו וכל פרטי החיים.

מצות מזוזה צריכה לחדור לתוך כל מהותנו, ולהורות לנו שכל פרט ופרט מחיינו ורכושנו, כולל הגוף ונשמה שלנו, נתונים המה תחת מלכותו של הקב"ה – על ידי ההתבוננות, כשיוצאים ונכנסים להבית, ב"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"8, שהקב"ה הוא אחד ומיוחד ומושל ושולט בכל העולם כולו ועל כל אשר בו9.

ואותו הדבר הוא בענין לימוד התורה בישיבה:

תקוותי וברכתי שתעלו "מחיל אל חיל" ברכישת ידיעות התורה, אבל העיקר הוא שהלימודים יחדרו את כל חייכם, ואזי תרגישו בכל רגע ובכל מעשה ש"השם אלקינו השם אחד", גם בארצות-הברית, ובכל מעשה דיבור ומחשבה של חיי היום-יום, לא רק בשבת ויום-טוב אלא אפילו בימות החול.

מתקרבים לסוף שנת הלימודים. הכל יודעים שאין "סוף" לתורה ומצוות, אלא רק חילוף ושינוי מצורה אחת לצורה אחרת – מטוב ליותר טוב, ומיותר טוב להכי טוב.

הקב"ה יברך אתכם להצליח בתורה ובקיום המצוות בחיי היום-יום, ובכל השייך למשפחותיכם והוריכם.

נסיעה טובה לבוסטון, ואשמח אם תמסרו דרישת שלום ממני לכל חבריכם, וגם למסור להם תוכן הדברים דלעיל – ההוראה מהמשל של חז"ל מ"בית מלא ספרים" שמכל מקום חייב במזוזה.

קייץ בריא, וכאמור לעיל, הצלחה רבה בכל מעשיכם.

______  ______

7) ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

8) ואתחנן ו, ד.

9) ראה סמ"ק הובא בב"י או"ח סס"א. שו"ע ואדה"ז שם ס"ו.