94

– לתלמידות המסיימות ד"בית-רבקה" –

א. מסתמא1 יודעות אתן מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר2 בשם רבנו הזקן3, שצריכים (ויכולים) ללמוד הוראה מפרשת השבוע בענינים הנוגעים אליו בחיי היום-יום. ומה שאינו ברור לגמרי מהפרשה – ישנו בתורה שבעל-פה, בגמרא ובמדרשים, שבהם מסופר בפרטיות יותר מה שנאמר בתורה שבכתב (בחומש) בקיצור.

ב. בפרשתנו, כשמדובר אודות קרח, שניהל מחלוקת נגד משה רבינו – לא נכתבו כל הטענות שטען בפני משה רבינו.

ומסופר במדרש4 אודות הטענות שבאמצעותן רצה להוכיח שמשה רבינו אינו צודק. קרח שאל כמה שאלות, וא' מהן: מהו הדין בנוגע ל"בית מלא ספרים" (ספרי קודש) – האם גם בית כזה מחוייב שתיקבע מזוזה בדלתו.

על-פי שכל – טען קרח – הרי במזוזה ישנן רק שתי פרשיות מהתורה: "שמע ישראל" ו"והי' אם שמוע". וכאשר יש בבית ספרים רבים, הרבה יותר משתי פרשיות בלבד – יש מקום בשכל לומר שבית כזה אינו זקוק למזוזה.

והשיב לו משה רבינו, שמבלי הבט על הנעשה בתוך הבית, אפילו אם הוא מלא ספרים – צריך לקבוע מזוזה בדלתו.

– כוונתו של קרח להסיק מדבריו: כיון שכל ישראל קדושים, מה הצורך ב"מזוזה" – שתהי' קדושה נוספת של אהרן הכהן וכהנים בכלל. –

ג. והלימוד מזה לכל אחד מאתנו:

"בית מלא ספרים" – יכול להיות שיהי' מלא כולו ("פול אָנגעפילט"), ואעפ"כ לא יהי' חדור בזכרונו, להשפיע על חיי היום-יום.

1) הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1316 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) קונטרס ביקור שיקאגא ע' ז (סה"ש תש"ב ע' 30). – נעתק ב"היום יום" ב חשון.

3) שהשנה שנת 150 להסתלקות שלו.

4) במדב"ר ריש פרשתנו (קרח, פי"ח, ג). תנחומא שם ב. ועוד.