11

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

אח"כ התחיל לנגן הניגון "אבינו מלכנו", ועודד השירה בשמחה.

א. בהפטרת היום נאמר1: "הושע הוי' את עמך את שארית ישראל", "הנני מביא אותם מארץ צפון גו'".

כוונת הדברים בענין "הנני מביא אותם מארץ צפון" – יודעים כולם, אלא, שמצינו בפוסקים2 שבראש השנה צריכים לדקדק ולפרט כל דבר.

ובכן3: יתן השי"ת שבנ"י הנמצאים במדינת רוסיא והסמוכות לה – ייגאלו ויצאו מן המיצר אל המרחב, עם כל הפירושים שבזה4, ובאופן ש"אין מקרא יוצא מידי פשוטו"5, למטה מעשרה טפחים, בחסד וברחמים, בקרוב ממש ובעגלא דידן.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "הושיעה את עמך"].

*

ב. ענין זה (גאולת בנ"י הנמצאים ברוסיא) הוא רק ההתחלה; וצריכה להיות בקרוב גם הגאולה השלימה של כל בנ"י, וכמ"ש בהפטרה: "הושע הוי' את עמך את שארית ישראל", שהכוונה בזה היא לכל אשר בשם ישראל יכונה – גאולת כל אחד מישראל עם כל עניניו.

וכשם שביציאת מצרים לא נשאר אפילו יהודי אחד בגלות, אלא כל בנ"י, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"6, נגאלו עם כל עניניהם, "שעשאוה כמצודה שאין בה דגן .. כמצולה שאין בה דגים"7 – הנה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"8, שבקרוב ממש יצאו כל בנ"י מהגלות עם כל עניניהם9.

1) ירמי' לא, ו-ז.

2) ראה שו"ע אדה"ז או"ח סתקפ"ב ס"ז. וש"נ.

3) כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר בהתרגשות רבה, ובקול חנוק מבכי (המו"ל).

4) ראה סה"ש תרצ"ט ע' 315. וראה גם תו"מ חכ"ד ע' 254. וש"נ.

5) שבת סג, א. וש"נ.

6) בא יו"ד, ט.

7) ברכות ט, ב. וש"נ.

8) מיכה ז, טו.

9) ראה גם תו"מ חל"ו ע' 322. וש"נ.