13

אברך ברכת המזון, ואילו עבור הקהל – הנה א' המסובים יפרוס מפה ויקדש, ויוכלו לומר "לחיים" ולהמשיך את ההתוועדות עד תוך הלילה14, עד שיהי' "ולילה כיום יאיר"15...

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ניגון הבעש"ט, ה"בינוני", "אך לאלקים" (להצ"צ), ניגון אדמו"ר מהר"ש.

לאחרי ברכת המזון אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

בנוגע לחלוקת "כוס של ברכה" – הרי אם החלוקה תתקיים בהמשך התוועדות זו, הנה חלק מהקהל יהיו לאחר ברכת המזון וקודם קידוש, ולא יוכלו לטעום מ"כוס של ברכה". ולכן תתקיים חלוקת "כוס של ברכה" בעזה"י מחר בשעת ההתוועדות.

כמו"כ יש צורך להבהיר להמסובים, שאי-אפשר לומר "לחיים" על סמך זה שנטלו ידיהם לסעודת יו"ט, אלא צריכים לשמוע קידוש תחלה. ולכן, יבחרו א' מהמסובים שיפרוס מפה ויקדש, ויוציא את הציבור ידי חובתם (כנ"ל).

* * *

ה. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה אחת שאלתי גו'.

[אח"כ צוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן הניגון "שאַמיל", ו"אנעים זמירות"].

______  ______

14) יש לציין שתפלת ערבית התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א בהמנין הקטן בביהמ"ד שבקומה העליונה, כדי שיוכלו להמשיך ההתוועדות בביהמ"ד הגדול (המו"ל).

15) תהלים קלט, יב.