123

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

א. (ניגנו את הניגון "הוא אלקינו" בלי התיבות, ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

ניגון זה ניגן ר' יחיאל החזן ב"כתר" בפני כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ובפני כ"ק מו"ח אדמו"ר.

והעיקר בזה – לא הניגון, אלא התיבות. ולכן יש להתאים את הניגון אל התיבות, ולהדגיש את התיבות "שנית בקרוב", "הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית"1.

ב. (ניגנו את הניגון "כי אנו עמך", ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

כמדובר לעיל2 הרי זה ניגון של בעלי-תשובה, שלכן, תנועת הניגון היא מתוך עקשנות: הוא מתעקש – מבלי להתחשב מה אומרים למטה, ומה אומרים למעלה, עד למעלה מעלה – שמוכרח להיות "אנו עמך ואתה אלקינו, אנו בניך ואתה אבינו וכו'", בידעו שאחרת אי אפשר. ומה שהי' עד עתה – לא נוגע, ואדרבה, שנעשה "אהוב ונחמד .. כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה כו'" (כמ"ש הרמב"ם3). – באמת לא נוגע כאן פרטי התוארים ד"אהוב ונחמד", כי אם כמשל הבורח מן הרע כו', שלא נוגע פרטי הדברים, כי אם עצם הבריחה מן הרע4. ועד"ז בנדו"ד: הוא יודע דבר אחד – שצריך להיות "אנו עמך ואתה אלקינו", "ישראל ומלכא בלחודוהי"5.

* * *

ג. בשמחת-תורה תש"ד6 סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר:

1) כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה לראש המנגנים, להתאים את התיבות להניגון, וכאשר בהתחלה לא הצליח להתאימן היטב, שחק כ"ק אדמו"ר שליט"א ואמר: אם ר' יחיאל החזן (מחבר הניגון) הי' שומע זאת – הי' צועק "געוואַלד"!...

2) בעת חלוקת המשקה בליל שמח"ת לפנות בוקר (לעיל ע' 116).

3) הל' תשובה פ"ז ה"ד.

4) ראה סה"מ תש"ח ע' 83.

5) ראה זהר ח"א סד, א-ב. רח, ב. ח"ג לב, א.

6) שיחת יום שמח"ת ס"י (סה"ש תש"ד ע' 43 ואילך).