217

– לעסקני ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש, בחדרו הק'1* –

בלתי מוגה

א. דובר2 כמ"פ שמפרשת השבוע ניתן תמיד למצוא לימוד והוראה בנוגע לכל ענין שיהודים באים במגע עמו, כמו פגישה זו.

בפרשת השבוע, בחלק הפרשה השייך ליום זה (חמישי דפ' לך לך) מסופר שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו שכר רב ("שכרך הרבה מאד"3), ועל זה השיב אברהם להקב"ה מהי התועלת בריבוי השכר – כאשר אין לו בנים, וכל מה שיש לו, יירש אליעזר ("מה תתן לי ואנכי הולך ערירי גו' הן לי לא נתתה זרע ("ומה תועלת בכל אשר תתן לי") והנה בן ביתי – אליעזר – יורש אותי"4).

אך בינתיים, מוסיף אברהם ומתאר את דמותו של אליעזר – שגם פרט זה הוא חלק מכללות הסיפור שנכתב בתורה. ומזה מובן שפרט זה מוסיף בהבנת ההוראה שרוצה התורה ללמדנו מסיפור זה, כדלקמן.

ב. כאשר אברהם מדבר אודות אליעזר – שהוא (ולא בנו) עתיד לירש את כל אשר לו – מדגיש אברהם: "בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר"5.

בכך מדגיש אברהם את מעלותיו של אליעזר – כפי שמפרש רש"י:

א) "בן משק ביתי – שכל ביתי נזון על פיו", היינו, שכאשר אברהם צריך לנהל את עסקיו ("פירן זיינע געשעפטן"), מנהל הוא – אליעזר – עבורו את עסקיו, ועושה זאת בהצלחה,

ב) "דמשק – שרדף המלכים עד דמשק", היינו, שכאשר אברהם אבינו הוצרך לילך במלחמה, ניהל אליעזר את המלחמה וניצח בה,

ג) "דמשק .. נוטריקון דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים", היינו,

1) *) בתור התחלה לה"דינער" השנתי של מרכז ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש (כ"ה במכתב מיום זה, שבו הובא התוכן והנקודה דשיחה זו – נדפס באג"ק חכ"ג ע' יג ואילך).

2) קודם התחלת השיחה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בבת-שחוק: לאחרי שדובר כבר אודות עניני כספים – נקל לי, שיכולני לדבר אודות פרשת השבוע.

3) פרשתנו טו, א.

4) שם, ב-ג (ובפרש"י).

5) שם, ב.