293

(הנחה בלתי מוגה)

להבין

ענין החלומות, ומבואר בזה במאמר קצר של אדמו"ר הזקן ד"ה ענין החלומות1 [וכנראה (אף שלא נרשם זמן אמירת המאמר) ה"ז שייך לפרשת וישב (או מקץ) שבה מדובר אודות ענין החלומות, וכפי שמצינו בהדרושים בתורה אור, תורת חיים ואור התורה2 שנתבאר בהם ענין החלומות], שנלאו הפלוסופים להשיג ענין החלום מהו, כי, מה שיש לומר שהוא כח הדמיון כו', הלא יחלום החולם גם מה שלא ראה ולא חשב מעולם, וגם מה שיש בחלומות ענינים אמיתיים ושקרים כו', אלא אי אפשר לשכל אנושי להשיג מהו החלום. אמנם ענין החלום הוא היפך הטבע, כמו הנס שידלק המים במקום שמן לאחר שנתהפכו הצירופים של שמן למים (ע"י מי שאמר לשמן וידליק כו'3). וממשיך לבאר, שזהו בחי' קטנות שבגדלות. דהנה, ענין הנס עצמו מצד הפיכת הצירופים נעשה ע"י התגלות הארה מעלמא דאתכסיא, והוא מבחי' גדלות המוחין, אבל מה שיתפלא השכל האנושי מן הנס, זהו בחי' קטנות שבגדלות, שהרי השכל האנושי אינו משיג איך ידלק המים במקום שמן (לאחר שנתהפכו הצירופים), אלא שכאשר רואה בעיניו שידליק המים את הפתילה, יתפלא ביותר, ופליאה זו היא קצת הארה מהארת עלמא דאתכסיא (והיינו, שבחי' הגדלות שבזה הוא לפי שההתפעלות היא ממה שרואה את הענין הגבוה, אבל לאידך גיסא, כיון שההתפעלות היא מזה שאינו משיג את הענין הגבוה, לכן ה"ז נקרא קטנות שבגדלות). משא"כ מי שלא ראה את הנס, לא יתפלא כלל, ולא יאיר בו כלל מהיפוך הטבע, וזהו בחי' קטנות ממש. ועד"ז הוא גם בענין החלומות, שהם היפך הטבע, שהרי יש בהם ענינים נעלמים מעין השכל, שמה שמשיג השכל האנושי מהם הוא רק בחי' קטנות שבגדלות4.

1) בביכל המאמרים בכתי"ק אדהאמ"צ עם הגהות הצמח צדק – לאחרי המאמר ד"ה ונשב בגיא שנת"ל (בד"ה קטנתי די"ט כסלו) – יש ב' מאמרים קצרים: הא', ד"ה מה אנוש כי תזכרנו, והב', ד"ה ענין החלומות (נדפסו לאח"ז במאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' צד ואילך).

2) ראה ד"ה שיר המעלות בשוב גו' היינו כחולמים בתו"א וישב כח, ג ואילך. ד"ה ויהי מקץ הב' בתורת חיים מקץ רטו, ב ואילך. ד"ה להבין ענין החלומות באוה"ת מקץ (כרך ו) תתש, ב ואילך. וראה ד"ה שיר המעלות תשכ"ז (סה"מ תשכ"ז ע' טו ואילך).

3) תענית כה, א.

4) ע"כ תוכן המאמר.