321

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "פדה בשלום נפשי". ואח"כ אמר:

א. ישנו1 מאמר של אדמו"ר הזקן ד"ה ברוך שעשה נסים2 – מאמר ששייך לחנוכה, שהרי נוסח הברכה דהדלקת נר חנוכה הוא "ברוך שעשה נסים".

מאמר זה אמר רבינו הזקן בי"ט כסלו הראשון שלאחרי הגאולה – בשנת תק"ס, שזהו הי"ט כסלו הראשון שבו אמר רבינו הזקן מאמר חסידות,

– שהרי היציאה מן המאסר היתה בי"ט כסלו תקנ"ט לאחרי חצות היום, ואח"כ היו הבלבולים במשך ג' שעות (כידוע ומבואר בהשיחות3), כך, שבי"ט כסלו זה לא הי' שייך שתהי' אמירת חסידות בדיבור, וא"כ, המאמר חסידות הראשון שנאמר בי"ט כסלו הוא ד"ה ברוך שעשה נסים תק"ס –

והוא בהמשך למאמר ד"ה בכ"ה בכסלו שאמר בחנוכה תקנ"ט4.

ובזה מודגשת השייכות די"ט כסלו לחנוכה1.

ויתירה מזה:

ידוע4 שבתחילת אמירת המאמר אמר רבינו הזקן בזה"ל: "ברוך שעשה נסים לאבותינו – הבעש"ט ורבינו הרב המגיד, בימים ההם – פורים וחנוכה, בזמן הזה – י"ט כסלו".

[ולהעיר:

בפירוש רבינו הזקן "לאבותינו – הבעש"ט ורבינו הרב המגיד", י"ל בב' אופנים: (א) "לאבותינו" קאי רק על הבעש"ט והרב המגיד, (ב) בפירוש "לאבותינו – הבעש"ט ורבינו הרב המגיד", נכלל גם הפירוש

1) ראה גם שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה דאשתקד בתחלתה (תו"מ חל"ה ע' 330). וש"נ.

2) נדפס באוה"ת חנוכה (כרך ה) תתקנז, ב ואילך.

3) לקו"ד ח"א כט, א. לז, ב.

4) שם כא, א.