42

ב) ויובן

בהקדם המבואר במאמרו של אדמו"ר הזקן בביכל המאמרים דשנת תקס"ב ד"ה יקרה היא מפנינים גו'6, ומביא מאמר הרע"מ7 למה הקדים אב לאם בכיבוד8, ואמו לאביו ביראה9, דאין כבוד אלא תורה10, אקדים אבא לאימא כו' (ומוסיף: ע"ש כל המאמר). ומבאר בהמאמר, שכבוד קאי על חכמה דאצילות שממנה נמשכו ל"ב נתיבות11 בנאצלים שמהם באים כל פרטי המוחין לכל פרטי הנאצלים. וכמו עד"מ משכל אנושי שמתחלק להרבה חכמות, חכמת הרפואה, חכמת הדקדוק, חכמת התכונה וכו', שכל אחת מהם היא חכמה כללית, ומ"מ, ה"ה נתיב ממקור החכמה, כמו נתיב של השכלה פרטית בחכמה אחת, והמשכיל חכמה זו ובא להשכיל חכמה אחרת, הוא כמו ההולך מנתיב לנתיב בפרטי ההשכלות שבחכמה אחת, והיינו, שממקור החכמה נמשכו ל"ב מיני חכמות, וכל חכמה היא נתיב ממקור החכמה. וממשיך לבאר, שכיון שבחכמה מתלבש אור א"ס12, לכן נקראת התורה יקרה, לפי שנתלבש בה היקר, שהוא התרגום של כבוד, דקאי על אוא"ס שנקרא יקר ע"ש היוקר המופלג, כמו עטרת זהב מאבנים טובות שאין גבול ליוקרו כו', כמו"כ בחי' הכתר הוא עטרה יקרה לחכמה דאצילות, ולכן נקראת יקרה ע"ש שנתלבש בה היקר. ועז"נ13 יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים14. דהנה, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ה"ה הולך ומתעלה בעבודתו ממדרגה למדרגה עד שנכנסת נשמתו בהיכל קדשי קדשים שהיא פנימיות החכמה, שהכתר שורה עליו. ולכך נקרא לפני ולפנים, דהיינו פנימיות של הפנימיות. וכפי שמצינו15 ברבי ישמעאל כהן גדול שנכנס לפני ולפנים וראה כתר עליון כו' ואמר לו ישמעאל בני ברכני וכו'. אמנם, גם כה"ג שנכנס לפני ולפנים, אף שנתעלה לבחי' קדש הקדשים שהוא פנימיות החכמה, מ"מ, נשמתו היא בחי' נברא בעל גבול ויש לה קץ וכליון כו'. והיינו, שעבודתו של כה"ג שנכנס לפני ולפנים היא באופן של העלאה מלמטה למעלה, ולכן ה"ז בהגבלה כו'. אבל התורה, יקרה היא מכה"ג שנכנס לפני ולפנים, כי, התורה שנקראת יקרה ע"ש האלקות שמתלבש בפנימיות החכמה עליונה, אף שנמשכת מלמעלה למטה עד שנכתבה על לוחות גשמיים, הרי כיון

6) נדפס (לאח"ז) במאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' ל-לא. וראה גם דרך חיים פכ"ג (כט, ב), פכ"ה ואילך.

7) זח"ג פא, ב.

8) יתרו כ, יב. ואתחנן ה, כז.

9) קדושים יט, ג. וראה זהר שם. ועוד.

10) אבות פ"ו, ג.

11) רע"מ שם. וראה גם זח"ג רנו, ב. ובכ"מ.

12) ראה תניא פל"ה בהגהה.

13) משלי ג, טו.

14) הוריות יג, א.

15) ראה ברכות ז, א.