49

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה שא' המסובים יפרוס מפה ויקדש, כדי שיוכלו לומר "לחיים"11].

* * *

ב. מאמר ד"ה חסידים ואנשי מעשה.

* * *

ג. בהמשך להאמור לעיל (ס"א) שכל הענינים שבר"ה באים לידי גילוי בחג הסוכות – הנה כשם שדובר לעיל12 בנוגע לר"ה, שבקביעות

11) ראה גם לעיל ס"ע 12 ואילך. וש"נ.

12) שיחת ש"פ האזינו, שבת תשובה סי"א (לעיל ע' 31).