53

בלתי מוגה

א. בהפטרת שבת חול-המועד סוכות מדובר אודות מלחמת גוג ומגוג, כדאיתא בגמרא במסכת מגילה1. וטעם הדבר – כי מלחמת גוג ומגוג עתידה להיות בחודש תשרי2.

והנה, איתא בכתבי האריז"ל3: "גוג ומגוג עולה שבעים, כנגד שבעים אומות, כי אז ימלוך גוג על שבעים אומות, וכולם יבואו יחד על ישראל".

[ולהעיר, שאף שאות ו' ד"ומגוג" היא (לא מהאותיות העיקריות, אלא) אות השימוש בלבד, ולכאורה אינה שייכת לעצם הענין דגוג ומגוג, אעפ"כ, נכללת גם היא ברמז לשבעים אומות, כי, ו' הוא אות המצרף, דהיינו "שכולם יבואו יחד על ישראל", וצירוף זה הוא ענין עיקרי, שהרי אינו דומה מלחמה עם כל אומה בפני עצמה למלחמה עם כל האומות יחד, כידוע תורת רבנו הזקן בשם בן המגיד4 על הפסוק5 "ונאספו שמה כל העדרים", שבצירוף כולם יחד ה"התקפה" ("אַטאַקע") היא גדולה וקשה הרבה יותר. וכיון שגם הוא"ו הוא ענין עיקרי, ה"ה עולה למספר שבעים].

וממשיך לבאר את החידוש שבגאולה העתידה (כש"כולם יבואו יחד על ישראל" ו"יגאלו מידם") לגבי הגאולות שלפנ"ז – ש"אז יהי' תשועה רבה, כי עתה, כשנגאלו ממדי ויון, גלו לאדום, וכן בכל יום ויום ניצולו מיד זה ונופלים ביד זה, ויום הזה ניצולו מיד כולם", והיינו, שתהי' אז גאולה שלימה.

עד כאן – תוכן דברי האריז"ל.

ב. ויש לבאר השייכות דמלחמת גוג ומגוג לשבת חול-המועד סוכות:

ובהקדם המדובר אתמול6, מיוסד על דברי רבותינו נשיאינו7, שכל

1) לא, א (ובפרש"י).

2) ראה שו"ע אדה"ז או"ח סת"צ סט"ז. וש"נ.

3) פע"ח שער הלולב פ"ה. סה"ל יחזקאל לח, יח. ל"ת להאריז"ל שמות א, ח.

4) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' שט. וש"נ.

5) ויצא כט, ג.

6) שיחת יום ב' דחה"ס בתחלתה (לעיל ע' 47 ואילך).

7) ראה לקו"ת דרושי ר"ה נד, סע"ג ואילך. ובכ"מ.