54

הענינים שבר"ה ויוהכ"פ הם באופן ד"בכסה"8, באים לידי גילוי בחג הסוכות. ובחג הסוכות גופא, הנה יום השבת שבו כולל את כל ימי הסוכות,

– כי, ביום השבת יש שני ענינים: (א) עלי' והתכללות – שכל הימים שלפניו נכללים ועולים ביום השבת (בהתאם להפירוש ד"ויכולו"9 – מלשון כליון10), (ב) המשכה מלמעלה למטה – ש"מיני' מתברכין כולהו יומין"11 שלאחרי השבת (בהתאם להפירוש ד"ויכולו" – מלשון כלים12). ושני ענינים אלו באים ביחד, כי, העלי' שבשבת היא באופן כזה שלאחרי כן תהי' ההמשכה (וכידוע בענין "נכנס בשלום ויצא בשלום"13, שהכניסה עצמה צריכה להיות באופן כזה שתהי' גם היציאה בשלום). ומצד העלי' וההמשכה שבשבת, נכללים בשבת חוה"מ כל ימי חג הסוכות –

שבהם מתגלים כל הענינים שישנם בהעלם בר"ה ויוהכ"פ, עד להענין ד"תמליכוני עליכם"14.

וגילוי זה הוא הנתינת כח על מלחמת גוג ומגוג.

ג. והענין בזה:

מלחמת גוג ומגוג בעבודת האדם – ענינה הוא המלחמה עם ז' המדות רעות, כל אחת כפי שהיא כלולה מעשר (שבעים אומות), שהרי צריך לברר כל מדה לכל פרטי' ובכל ענפי', ובלשון הכתוב15: "ועל אגפיו גו'", לבררם ולזככם ולפעול בהם שיתעלו לבחי' "הרי ישראל"16, שהכוונה בזה היא להרי ירושלים – שלימות היראה17,

– כידוע שביראה ישנם כמה מדריגות: התחלת העבודה היא יראה תתאה; לאחרי כן צ"ל בחי' "בראשית", אותיות "ירא בשת"18, בחי' חכמה; לאחרי כן – בחי' "נורא תהלות", בחי' הכתר כמו שבא בהמשכה; ולאחרי כן – בחי' "ירא בושת" כמו שבא בגילוי, ולא כמו שבא ברמז בתיבת "בראשית", שזהו הביטול דבחי' הכתר כמו שהיא

8) תהלים פא, ד.

9) בראשית ב, א.

10) ראה ב"ר פ"י, ד. במדב"ר רפ"י. אוה"ת עה"פ (כרך א – מב, ב ואילך. כרך ג – תקה, ב ואילך).

11) זח"ב סג, ב. פח, א.

12) ראה ב"ר שם, ב. אוה"ת שם.

13) חגיגה יד, ב (כגירסת הע"י). ירושלמי שם פ"ב ה"א. וראה תו"מ חל"ג ע' 385. וש"נ.

14) ר"ה טז, סע"א. וש"נ.

15) יחזקאל לח, כב.

16) שם לט, ב. ד.

17) ראה לקו"ת ראה כט, ד. דרושי ר"ה ס, ב. שה"ש ו, ג. ובכ"מ.

18) תקו"ז ת"ז (כד, א).