213

(הנחה בלתי מוגה)

החודש

הזה לכם ראש חדשים וגו'1, וממשיך בכתוב2 בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה וגו', והי' לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו וגו', ולאח"ז בא הענין דיציאת מצרים בחמשה עשר בחודש3. וכל זה מתחיל בראש חודש (החודש הזה לכם), שבו כלול4 כל המשך הענינים שלאח"ז עד להענין דיציאת מצרים.

ב) והנה

כללות המעלה דיציאת מצרים לגבי בריאת העולם הו"ע גילוי שם הוי'5, שזהו מ"ש6 (בתחלת סיפור הגאולה ממצרים) וארא אל אברהם גו' ושמי הוי' לא נודעתי להם גו' לכן אמור לבני ישראל אני הוי' והוצאתי אתכם וגו', והיינו, שהגאולה ממצרים ענינה שיהי' גילוי שם הוי'7. והענין בזה, דהנה, בבריאת העולם כתיב8 בראשית ברא אלקים, היינו, שבריאת והתהוות העולם היתה ע"י שם אלקים שהוא מדת הצמצום וההעלם, ולכן הוצרך להיות הענין דיציאת מצרים כדי שיהי' גילוי שם הוי', שזהו גילוי נעלה יותר גם מהגילוי דא-ל שדי שנתגלה להאבות, כמ"ש וארא אל אברהם גו' בא-ל שדי ושמי הוי' לא נודעתי להם. ובפרטיות יותר, הנה בשם שדי גופא ישנו ענין ששייך לבריאת העולם, וישנו ענין נעלה יותר שזהו מה שנתגלה להאבות. והענין בזה, כידוע שבשם שדי יש ב' פירושים9, פירוש הא', שאמרתי לעולמי די10, לפי שבשעה שברא הקב"ה את העולם הי' מרחיב והולך כו' עד שגער בו הקב"ה והעמידו11, והיינו, שעם היות שבריאת העולם היתה ע"י שם

1) בא יב, ב.

2) שם, ג; ו.

3) שם, יז; מא.

4) ראה לקו"ת ר"ה נח, סע"א. עטרת ראש שער ר"ה ספ"ב.

5) בהבא לקמן – ראה ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תרכ"ט, עטר"ת, תרפ"א (סה"מ תרכ"ט ע' צד ואילך. עטר"ת ע' שטו ואילך. תרפ"א ס"ע רב ואילך). וראה גם ד"ה הנ"ל דש"פ ויק"פ פ"ה (לעיל ע' 197 ואילך).

6) וארא ו, ג.

7) ראה גם אוה"ת וארא ע' קיט ואילך.

8) בראשית א, א.

9) ראה גם אוה"ת וארא ע' קלד ואילך. ע' קנד ואילך. סה"מ תר"ל ע' סא ואילך. תרל"ה ח"א ע' מג ואילך. ד"ה וארא תשל"ה (תו"מ סה"מ טבת ע' רמב ואילך).

10) ב"ר פמ"ו, ג. חגיגה יב, א.

11) חגיגה שם. וראה ב"ר שם.