433

בלתי מוגה

א. הסיום של כל סדרה בתורה כולל את כל הפרשיות שבסדרה זו (כשם שהתחלת כל סדרה כוללת את כל הפרשיות שבה), והיינו, שאף שגמר הסדרה הוא נעלה יותר מהפרשיות שלפנ"ז, מ"מ, הרי זה כולל גם את כל הענינים שבפרשיות שלפנ"ז.

ובהקדמה, שכן הוא בכל עניני קדושה, שהסדר בהם הוא באופן ד"מעלין בקודש"1 – שאין זה באופן שכאשר מתעלים למדריגה נעלית יותר מאבדים ח"ו את הענינים הקודמים, אלא גם בה"מעלין" נשארים גם הענינים והמדריגות שלפנ"ז.

וכפי שמצינו בספירת העומר, שאינה במספר סידורי, יום ראשון, יום שני וכו', אלא במספר הכולל, יום אחד, שני ימים וכו', ועד לתשעה וארבעים יום – כי, אף שבכל יום מתעלים לדרגא נעלית יותר, נשארים גם הענינים שלפנ"ז, ולכן הספירה היא במספר כולל – כיון שכוללת גם את המדריגות של הימים הקודמים2.

וענין זה (שגם לאחרי העלי' נשארים המדריגות שלפנ"ז) הוא לא רק בנוגע לעלי' שבסדר והדרגה, אלא אפילו בנוגע לעלי' שלא בהדרגה – כמו העלי' ד"בחוקותי תלכו"3, כידוע שאמיתית ההילוך הוא באופן של עלי' שלא בהדרגה4 – שגם בה כלולים המדריגות שלפנ"ז.

ולכן, המספר הכולל שבספירת העומר הוא לא רק במ"ט ימי הספירה, שהעלי' שבהם היא בהדרגה, אלא גם בענין חג השבועות – שלהיותו "יום אחד בלבד (דלא כפסח וסוכות שהן ז' ימים) כי .. הוא בבחי' הכתר שהוא בחי' יחידה שלמעלה מהתחלקות כו'" (כמבואר בתו"א5), הרי זו עלי' שלא בהדרגה – הנה גם בנוגע לחג השבועות נאמר6 "תספרו חמשים יום", מספר הכולל, כי, גם בעלי' לשער החמישים נשארים המדריגות שלפנ"ז.

1) ברכות כח, א. וש"נ.

2) ראה תו"א מקץ לד, ב. לקו"ת במדבר יו"ד, א ואילך. ובכ"מ.

3) ריש פרשתנו (בחוקותי).

4) ראה לקו"ת פרשתנו (בחוקותי) מז, ב. ובכ"מ. וראה גם לעיל ע' 205 הערה 31. וש"נ.

5) בהוספות – יתרו קט, סע"ד.

6) אמור כג, טז. וראה לקו"ת במדבר שם יב, א.