8

בלתי מוגה

א. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה צדקת פרזונו גו'.

* * *

ב. כ"ק מו"ח אדמו"ר, בעל ההילולא, דיבר כמ"פ – הן במאמריו1, ובאריכות יותר בשיחותיו2 – אודות ה"בכן" שצריך לקחת מכל ענין שלומדים בחסידות, אפילו מענינים הכי עמוקים, וגם כאשר ענינים אלו באים כדי לבאר ענין אחר,

וכמו בהמשך ההילולא, שמבאר3 הענין דאוא"ס למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית (שזהו ענין הכי עמוק), וביאור ענין זה הוא לכאורה רק הקדמה4 בכדי "להבין ענין האוצר למעלה" – הנה גם מענין זה צריך להיות "בכן", הוראה בעבודת ה',

ובפרט ע"פ שיטת הבעש"ט שמכל ענין שבעולם יש ללמוד הוראה בעבודת ה'5, ועאכו"כ בנוגע לעניני התורה.

ג. ובנוגע לעניננו – מפורש הדבר בהמשך ההילולא פרק י"ג:

לאחרי שמבאר הענין ד"אוא"ס למטה עד אין תכלית", שע"י ריבוי השתלשלות המדריגות מתעלם ומסתתר האור כו', עד שיכול להיות דבר ההיפך מאלקות לגמרי – ממשיך לבאר ש"כמו"כ ישנו גם בעבודה בכל או"א בבעלי עסקים ויושבי אוהל",

ומבאר בפרטיות:

"דבבעלי עסקים הוא מה שחושב דכחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה6, דהגם שיודע ומאמין שהוא הנותן לך כח לעשות חיל7,

1) ראה סה"מ תרצ"א ע' שכו. וש"נ.

2) ראה סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 44 ואילך. תש"ג ס"ע 66 ואילך. וראה גם תו"מ חכ"ט ריש ע' 270. וש"נ.

3) בפי"ב ואילך (סה"מ תש"י ע' 132 ואילך).

4) ולהעיר גם מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות (סנה' ר"פ חלק היסוד הח' – מסנהדרין צט, ב) בנוגע לפסוק "ואחות לוטן תמנע" (וישלח לו, כב) וכיו"ב, שגם זה חלק מהתורה, אף שלכאורה אין זה אלא הקדמה כו'.

5) ראה כתר שם טוב בהוספות סרכ"ג ואילך. וש"נ (נעתק ב"היום יום" ט אייר)

6) עקב ח, יז.

7) שם, יח.