155

ואף ששליחות זו קשורה עם אחריות גדולה, שהרי צריכים להדריך ולחנך את בניו של הקב"ה – נותן הקב"ה לכל מדריך ומחנך, עוד לפני שבוחר בו לתפקיד זה, את מלוא הכחות והאפשרויות שיוכל למלא את השליחות במילואה באופן הטוב ביותר.

וכשם שמסופר בסיום הפרשה אודות השכר המיוחד שנתן הקב"ה לאהרן ולכללות שבט לוי: "אני חלקך ונחלתך"8, שלכל אחד מהם יש חלק ונחלה מיוחדים בהתקשרות עם הקב"ה – כמו"כ ישנו השכר המיוחד שכל מדריך או מדריכה, מחנך או מחנכת, מקבל מהקב"ה עבור עבודתם במסירה ונתינה כדבעי להדריך ולחנך את בניו של הקב"ה, שיתברכו בברכה מרובה מהקב"ה בכל המצטרך להם, ויתוסף אצלם אור וקדושה גם בעניניהם הפרטיים, כך שיוכלו לעסוק במילוי השליחות –באיזה אופן שתהי', עתה, וגם במשך הימים והחדשים הבאים לאח"ז – מתוך בריאות טובה בגשמיות ובריאות טובה ברוחניות, ויראו פרי טוב בעמלם, לרוות נחת מהמחונכים והמודרכים, נחת אמיתי, שזהו נחת יהודי חסידי.

ד. השי"ת יברך אתכן, כל אחת מכן וכולכן יחד, שתנצלו את הקיץ בכלל, ובעבודתכן בחינוך והדרכה במחנה "אמונה" בפרט, מתוך בריאות טובה, שמחה וטוב לבב,

ולקראת סיום הקיץ תוכלו לומר מתוך שמחה אמיתית: "ראו גידולים שגידלנו", כיון שבעזר השם תפעלו עם הילדים במשך הזמן שיהיו תחת הדרכתכן באופן שתהי' ניכרת ההשפעה על הנהגתם במשך כל השנה הבאה לאח"ז.

קיץ בריא, והצלחה רבה, ונשמע מכן בשורות טובות.

______  ______

8) פרשתנו שם, כ.