197

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "הוא אלקינו"].

א. בין הענינים והסיפורים שסיפר רבינו נשיאנו, בעל הגאולה והשמחה, בקשר למאסר והגאולה, יש ענינים שכבר נדפסו, ענינים שישנם בכתובים, וגם ענינים שהם עדיין רק בעל-פה.

וע"פ רצון בעל הגאולה בנוגע לענינים אלו וכיו"ב, שלא זו בלבד שישארו בזכרון, אלא יבואו גם בכתב, ומצד אהבת ישראל שיוכלו הדברים להגיע למספר היותר גדול של בנ"י, יבואו גם בדפוס (כפי שדיבר וכתב וביקש זאת ריבוי פעמים) – הנה כל אלו שזוכרים ענינים מסויימים, או שיש בידם ענינים מסויימים בכתב, מוטלת עליהם מצוה גדולה, שישתדלו בהדפסת הדברים – או בעצמם, או שישלחום לכאן, ויאספו את כל הענינים ביחד וידפיסו אותם, לתועלת הרבים, ומה שנוגע לימים אלו – למלאות הרצון של בעל הגאולה ובעל השמחה, אשר, מילוי הרצון – של כל אחד, יהי' מי שיהי', אפילו אם הוא נעלה יותר באין ערוך ממי שממלא את רצונו – יוצר קשר ושייכות וערך בין ממלא הרצון עם בעל הרצון1.

ב. א' הענינים שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר למאסר והגאולה2:

במאמרי ר"ה שנת תרפ"ז – השנה שבה אירע המאסר – נִדבר בתוך המאמר ענין שיטת הבעש"ט אודות השגחה פרטית3, שהוא גם בדצ"ח ובכל פרט ופרט וכו', אף שלא הי' שייך להמאמר. ולולא זאת – סיים כ"ק מו"ח אדמו"ר – איני יודע אם הייתי יכול "איבערטראָגן" (לסבול כו') את הענינים הקשורים עם המאסר ותוצאותיו.

עד כאן תוכן דברי בעל הגאולה והשמחה.

וההסברה בזה בפשטות4:

1) ראה סה"מ ה'ש"ת ע' 73. אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' שסט (נעתק ב"היום יום" ח חשון).

2) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' שיב. וש"נ.

3) ראה כתר שם טוב בהוספות סקע"ט ואילך. וש"נ.

4) ראה גם שיחת י"ב תמוז תשי"א סכ"ו ואילך (תו"מ ח"ג ע' 207 ואילך). וש"נ.