25

(הנחה בלתי מוגה)

וידבר

אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי הוי' אלקיך גו'1. ואיתא בלקו"ת2 שביאור מלת האלה הוא הוראה על דבר הנראה ונגלה באתגלייא כו', כי תכלית נתינת התורה כדי להיות גילוי אור א"ס ב"ה ממש כו' המלובש בתורה כו' להיות גילוי זה למטה בדברים גשמיים דוקא. וזהו וידבר אלקים את כל הדברים האלה כדי לאמר אנכי הוי' אלקיך, דהיינו להיות אנכי הוא מהותו ועצמותו ית' ממש בבחי' גילוי כו'. ויש להוסיף, שזהו גם מ"ש3 וכל העם רואים את הקולות גו', שבזה מודגש ענין הגילוי דוקא. וצריך להבין, דלכאורה, בנוגע להגילוי דתורה, את כל הדברים האלה, אמרו חז"ל4 נובלות חכמה שלמעלה תורה, שאין זה אלא מה שנובל מבחי' החכמה העליונה בלבד5, שלכאורה אין זה הגילוי דאנכי, מהותו ועצמותו ית' ממש. ולאידך גיסא אינו מובן אמרם ז"ל שהתורה אינה אלא נובלות חכמה בלבד, דהא כתיב6 ואהי' אצלו אמון גו' שעשועים גו' לפניו גו' ושעשועי את בני אדם, היינו, שהתורה היא אצלו דייקא, דקאי על מהותו ועצמותו ית', ובאופן כזה נמשכת ובאה למטה לבני אדם (ושעשועי את בני אדם), היינו, שגם לאחרי שנמשכה למטה הרי היא שעשועים של הקב"ה בכבודו ובעצמו, ולא נובלות חכמה שלמעלה בלבד7.

ב) והנה

באגה"ק8 ד"ה דוד זמירות קרית להו, בביאור הא דאמרו חז"ל9 שנענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות, באמרו זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי10, מחלק בין מארז"ל נובלות חכמה שלמעלה תורה למ"ש ואהי' אצלו גו' שעשועים גו', שהם ב' דרגות דאחור ופנים, כי התורה ניתנה בבחי' פנים ואחור, כדכתיב11 במגילה עפה

1) יתרו כ, א-ב.

2) במדבר טו, ג ואילך.

3) יתרו כ, טו.

4) ב"ר פי"ז, ה.

5) ראה גם תניא אגה"ק סי"ט.

6) משלי ח, ל-לא.

7) ראה גם סהמ"צ להצ"צ מצות משא הארון בכתף (דרמ"צ מ, ב ואילך).

8) קו"א קס, א ואילך.

9) סוטה לה, סע"א.

10) תהלים קיט, נד.

11) ראה זכרי' ה, א-ב. יחזקאל ב, ט-יו"ד. עירובין כא, א.