251

בלתי מוגה

א. ידועה תקנת הקדמונים – שנתגלתה ונתפרסמה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר1 – שביום ההולדת מתחילים לומר המזמור תהלים המתאים למספר שנותיו.

וענין זה ישנו גם לאחרי ההסתלקות2, שגם אז ישנו ענין העליות והגידול, כמבואר בכ"מ בחסידות3 שגם לאחרי ההסתלקות יש עליות בכל יום ויום, וכן גם העליות שבכל שנה ושנה.

וככל הענינים שבפנימיות התורה שישנם ברמז, או גם בגלוי, בנגלה דתורה4 – הנה ענין העליות שלאחרי ההסתלקות מפורש בגמרא בסוף מסכת ברכות: "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר5 ילכו מחיל אל חיל".

ואע"פ שיש ב' פירושים ב"עולם הבא": (א) "עולם הבא" הוא עולם התחי', וכמו במשנה6 "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'", שהכוונה בזה היא עולם התחי', כמובן מהמשך דברי המשנה "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה", וכמבואר בגמרא: "וכל כך למה, תנא, הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהי' לו חלק בתחיית המתים, שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה", (ב) "עולם הבא" הוא עולם השכר, גן-עדן, וכמ"ש הרמב"ם7 "זה שקראו אותו חכמים העולם הבא, לא מפני שאינו מצוי עתה .. אלא הרי הוא מצוי ועומד (שהרי "גן-עדן" ישנו גם עתה) .. ולא קראוהו עולם הבא אלא מפני שאותם החיים באין לו לאדם אחר חיי העולם הזה שאנו קיימים בו בגוף ונפש" – הנה מ"ש ש"תלמידי חכמים אין להם מנוחה .. בעולם הבא", קאי לא רק על עולם התחי', אלא גם על גן-עדן.

וההכרח על זה:

הראי' ש"תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא

1) סה"ש תש"ד ע' 162. אג"ק שלו ח"י ע' נג.

2) ראה גם תו"מ חל"א ריש ע' 164. וש"נ.

3) ראה תו"מ חל"ט ס"ע 58 ואילך. וש"נ.

4) ראה גם שם ס"ע 316. וש"נ.

5) תהלים פד, ח.

6) סנהדרין ר"פ חלק, ובפי' הרע"ב שם.

7) הל' תשובה ספ"ח.