345

כן דובר שהאורחים צריכים לנצל כל רגע פנוי ביום ובלילה ללימוד התורה כו'8.

וכן דובר אודות תושבי המקום – שצריכים לקבל את האורחים בסבר פנים יפות ולהראות להם פנים שוחקות, כלשון הנפלא של רבינו הזקן9.

ג. כן דובר בענין "המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם" – דקאי על בית המקדש שנקרא "בית הבחירה", ובזמן הזה שביהמ"ק אינו קיים – הרי זה קאי על בית-כנסת ובית-מדרש, שנקראים "מקדש מעט"10.

ונתבאר בענין קדושת בית-הכנסת, שיש בזה ג' דעות11: (א) קדושה של כבוד, כדין תשמישי מצוה, (ב) קדושה מדרבנן, (ג) קדושה מן התורה – כמ"ש בזהר בפ' בשלח12: "פקודא (יט) למבני מקדשא לתתא ("בי כנישתא") כגוונא דבי מקדשא דלעילא .. ולצלאה בגווי' כו'", ומזה מוכח, שהמצות עשה "ועשו לי מקדש"13 כוללת גם מצות בנין בית-כנסת [אף שהצמח-צדק בשו"ת חלק אורח חיים14 הביא רק ב' הדעות], והרי "אלו ואלו דברי אלקים חיים"15.

ובהמשך לזה דובר בארוכה אודות קדושת ביהכנ"ס, ובמיוחד בנוגע לביהכנ"ס של כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא ישראל – שלכן צריך להקפיד ולשמור על הנקיון,

ואף שעורכים בו התוועדויות, כפי שהתנה16 מלכתחילה כ"ק מו"ח אדמו"ר בשעה שרכש את ביהכנ"ס שיערכו בו התוועדויות כו'16 – הרי "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי"17, ולכן, מיד לאחרי ההתוועדות, בהקדם האפשרי, צריך לנקות את השולחנות וכו', ולהבטיח שיהי' המקום בצורה מכובדת כראוי לבית-הכנסת (ובודאי לא באופן שיש מקום לשקו"ט אם מותר להתפלל במצב כזה...).

וכן בנוגע לתלמידי הישיבה, יחד עם המשגיחים והמשפיעים כו', שלומדים בביהכנ"ס זה – שצריכים לזכור שזהו מקום קדוש וכו'.

8) ראה גם לעיל ע' 343. וש"נ.

9) לקו"ת פ' ראה לב, ב.

10) יחזקאל יא, טז. וראה מגילה כט, א.

11) ראה אנציק' תלמודית (כרך ג) ערך ביהכנ"ס (ע' קצד). וש"נ.

12) ח"ב נט, ב.

13) תרומה כה, ח.

14) ס"כ ס"א (לב, ד).

15) עירובין יג, ב. וש"נ.

16) ראה אנציק' תלמודית שם ע' קצה. וש"נ. וראה גם אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ע' רב.

17) כתובות פה, א. וש"נ.