349

וכדי לחנך ברוח זו את דור העתיד, את הילדים, שיהיו מוכנים למעמד ומצב זה, להיות "עם אחד"3, שמקבל על עצמו את "ה' אחד"4, ע"י לימוד "תורה אחת"5 – הנה על זה ניתן הציווי "ושננתם לבניך"6, לחנך את הילדים מקטנותם ברוח זו, כך, שכאשר יגדלו, יתנהגו לפי הדרך שמראים להם.

וזהו גם מהמטרות העיקריות של ישיבות "תומכי תמימים", ובתי-ספר "בית רבקה" (או כפי שנקראים בשאר מדינות: "אהלי יוסף יצחק") – לחנך ילדים וילדות מקטנותם ברוח כזו, שידעו שהם שייכים לאותו עם, אשר, מאז שעמדו בהר סיני קיבלו מהקב"ה את התורה על כל משך אלפי השנים שלאח"ז, וע"י לימוד התורה וקיום כל הענינים שבתורה, מקבלים את ברכותיו של הקב"ה בכל המצטרך.

ד. ומזה מובן גם גודל הזכות והשכר שיש לכל אלו שתומכים במוסדות שמחנכים ילדי ישראל ברוח זו, נוסף על העיקר, שמנהלים את הבתים שלהם ומחנכים את הילדים שלהם ברוח זו.

ויעזור השי"ת לכל אחת מכן, ולכולכן יחד, להמשיך את עבודת הקודש של חינוך הילדים בדרך היהדות והחסידות, מתוך בריאות, שמחה ומצב רוח טוב, ולהתברך מהקב"ה בכל המצטרך, לכל אחת עבורה ועבור כל משפחתה, ולכולכן יחד,

ולכל לראש – להכתב ולהחתם ע"י הקב"ה בעצמו לשנה טובה ומתוקה בכל פרטי הענינים, ועד – שנזכה לגאולה ע"י משיח.

ובזה אסיים – שהקב"ה יתן לכל אחת מכן, ולכולכן יחד, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

______  ______

3) אסתר ג, ח. ועוד.

4) ואתחנן ו, ד. ועוד.

5) בא יב, מט. ועוד.

6) ואתחנן שם, ז.