91

בלתי מוגה

א. בהמשך להמדובר בחג השבועות1 אודות התוועדות כ"ק מו"ח אדמו"ר לפני עשרים שנה, בחג השבועות תש"ד,

[שאז היתה הקביעות כמו בשנה זו, שש"פ במדבר חל בערב חג השבועות, וש"פ נשא חל בי"ב סיון, היום האחרון של שבעת ימי התשלומין דחג השבועות],

ישנה גם ההתוועדות דש"פ נשא2, שבה סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות סיום ימי התשלומין דחג השבועות לפני ריבוי שנים, בעת הטיול עם אביו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע.

– היתה3 זו הפעם הראשונה ששמע מכ"ק אדנ"ע את המאמר הידוע שאמר רבינו הזקן: כאשר שמענו תורה מהרבי (המגיד ממעזריטש) הי' זה אצלנו בבחינת תורה שבעל-פה, וכאשר שמענו ממנו סיפור מעשה, הי' זה אצלנו בבחינת תורה שבכתב4

ואז שמע כ"ק מו"ח אדמו"ר מאדנ"ע מאמר הבעש"ט על הפסוק5 "ושננתם לבניך", שהי' קשור גם עם הפסוק6 "יקרה היא מפנינים".

וכך סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אביו7:

רבינו הזקן הי' עצמי. פעם אחת יצא רבינו הזקן אל התלמידים, ואמר להם תורה מהבעש"ט על הפסוק "ושננתם לבניך": ושננתם – לשון שינון, לבניך – לאלו שחפצים להבין ומבינים, "ודברת בם" – "זאָלסט אַריינרעדען אין זיי", ועי"ז יהי' "בשבתך בביתך" – בירור הניצוצות שלו, "ובלכתך בדרך" – בירור הזולת והעולם, וענין זה נוגע להזמן ד"בשכבך" – יום המיתה, "ובקומך" – תחיית המתים8.

1) שיחת יום ב' דחה"ש סכ"ב ואילך (לעיל ע' 57 ואילך). וש"נ.

2) ס"ז (סה"ש תש"ד ע' 143). וראה גם שיחת י"ב סיון תש"כ ס"ג (תו"מ חכ"ח ס"ע 141 ואילך).

3) שיחת ש"פ נשא הנ"ל ס"ו (סה"ש שם).

4) ראה גם "התמים" חוברת ד ע' כט. לקו"ד ח"א צט, ב. סה"ש תש"ג ע' 68. תש"ד ע' 58.

5) ואתחנן ו, ז.

6) משלי ג, טו.

7) שיחה הנ"ל ס"ט (סה"ש שם ע' 143 ואילך). וראה גם שיחת י"ב סיון הנ"ל ס"ו ואילך (תו"מ שם ע' 144 ואילך).

8) ראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' תקמו ואילך (נעתק ב"היום יום" יג מנ"א).