159

הבריאה (שזהו מה ש"נתנה לנו"10 דוקא). ועד"ז בנוגע לסדר השתלשלות התורה גופא, שמצד עצמה היא חכמתו ורצונו של הקב"ה, ונסעה וירדה בעולמות בי"ע, דרוש ורמז ופשט, אך דוקא ע"י לימוד הפשט בעולם העשי' מתגלה עצם התורה – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בלקו"ש ח"ה בתחלתו.

* * *

ב. מאמר ד"ה בראשית ברא גו'.

[לאחרי המאמר אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שכל אלו שסיימו (או שיסיימו עד הבדלה) לימוד הלקו"ת והתו"א השבועי, יאמרו "לחיים"11.

וכן עורר שבהמשך ללימוד הלקו"ת יחליטו ע"ד קביעות עתים ללימוד החסידות בכלל (בהוספה על השיעורים הקבועים), באופן שיומשך על כל השנה כולה, ומתוך שמחה.

אח"כ הורה שימכרו את המצוות12, כנהוג בשבת בראשית, וכרגיל בכל שנה – בחבישת "שטריימל"13].

* * *

ג. נתבאר פירוש רש"י בסיום הפרשה14: "כי נחמתי כי עשיתים", "חשבתי מה לעשות להם על אשר עשיתים" (ולא חרטה על בריאתם)

10) וכיון ש"נתנה לנו" כל התורה כולה, פשט רמז דרוש וסוד, ו"כל הנותן בעין יפה נותן" (ראה ב"ב נג, רע"א. וש"נ)*, שנותן כל הכחות והאפשרויות ללמוד כל פרד"ס התורה – חייב כל אחד מישראל ללמוד כל פרד"ס התורה, וסוכ"ס ילמד את כל פרד"ס התורה ("דער אויבערשטער וועט זיכער אויספירן"; "מיטן אויבערשטן שפּילט מען זיך ניט"...), כמבואר בהל' ת"ת (לאדה"ז – פ"א ה"ד) ש"כל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרד"ס .. (ו)צריך לבוא בגלגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה, הן בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות". וא"כ, למה לו הצער שבענין הגלגולים ח"ו, להתייסר ולירד עוה"פ למטה, "עמק הבכא", עוד שבעים שנה, בשביל פרק תניא?!... – מוטב שילמד זאת מיד!

*
) ולהעיר, שגם מה ש"נתנה להם" הוא ב"עין יפה", שלכן, גם התחלת הלימוד דתינוק בדרגת התורה ששייכת גם לאוה"ע (תושב"כ (כנ"ל הערה 2)) ע"ד "נתנה להם" הוא באופן של "ימין מקרבת"; וגם כאשר הלימוד הוא "מיראת הרצועה" הרי זו "רצועה קטנה" בלבד (הל' ת"ת לאדה"ז פ"א הי"ג. וש"נ), וגם בה לא משתמשים יותר מדי, כי אם לפרקים רחוקים כו'.

ועד"ז בנוגע ל"נתנה להם" כפשוטו שגם לאחרי ש"נטלה מהם" מקבלים השפעה ממנה כו', וכמארז"ל (במדב"ר פ"א, ג) "אילו היו אוה"ע יודעים מה הי' המקדש יפה להם, קסטריות היו מקיפים אותו כדי לשומרו כו'".

11) ראה גם לעיל ע' 49. וש"נ.

12) ראה גם שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון דאשתקד ס"א (תו"מ חמ"א ע' 177). וש"נ.

13) ראה גם תו"מ שם ריש ע' 180.

14) ו, ז.