163

(הנחה בלתי מוגה)

ברוך

הוי' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללוי-ה (שזהו סיום וחותם מזמור ק"ו בתהלים, המתאים למספר שנותיו של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע החל מיום הולדתו בשנה זו1). ומבאר כ"ק אדמו"ר הצ"צ2 (ששנה זו היא שנת המאה להסתלקותו), שיש ב' פירושים במ"ש מן העולם ועד העולם. פירוש הא', ע"פ מ"ש במשנה3 כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם, משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, שמזה משמע שהפירוש הוא מן העולם הזה ועד העולם הבא. וענינו בספירות הוא מן העוה"ז שהוא ספירת המלכות ועד העוה"ב שהוא ספירת הבינה, דהיינו מלמטה למעלה. ופירוש הב', כמ"ש בזהר4 מן העולם ועד העולם מעלמא דאתכסיא לעלמא דאתגליא, דהיינו, מן הבינה אל המלכות, דהיינו מלמעלה למטה. ומבאר שיש לפרש דשניהם אמת. דהנה, בענין ברוך יש ב' בחינות. הא', מלמטה למעלה, כמבואר בזהר5 בענין ברוך דהתחלת שמו"ע, שזהו מה שהמלכות מתברכת ממה שנכללו בה העלאת מ"ן דחיות ושרפים ואופנים כו', וכמו הצמיחה ממה שנזרע כשיש בזה ברכה כו'. והב', הברכה וההמשכה מלמעלה למטה, מבחי' כח"ב. וכמ"ש בד"ה כה תברכו6 בענין יברכך הוי' גו' ואני אברכם7, ברכה בראש וברכה בסוף8, שהם שני בחי' ברכה הנ"ל, העלאה והמשכה. ועד"ז הוא הפירוש דברוך גו' מן העולם ועד העולם, שהפירוש מעוה"ז שהוא מלכות עד עוה"ב שהוא בינה, זהו כענין העלאת מ"ן שיהי' בברכה וריבוי כו', והפירוש מבינה עד מלכות זהו הברכה וההמשכה מלמעלה למטה.

1) כידוע המנהג לומר הקאַפּיטל תהלים המתאים למספר שנותיו. וענין זה שייך גם לאחר ההסתלקות (תו"מ סה"מ חשון ע' רס ובהערות 51-50. סה"מ י"א ניסן ח"א ע' 1 ואילך). וראה בארוכה בהשיחה שלפני המאמר (תו"מ חמ"ה ע' 169 ואילך. וש"נ).

2) אוה"ת תהלים (יהל אור) ע' תיח (אות ה').

3) ברכות ספ"ט (נד, א).

4) ח"א קנג, ב.

5) ח"ב רסא, רע"א.

6) לקו"ת נשא כז, א. כח, א. מאמרי אדה"ז תקס"ו ח"ב ע' תצז.

7) נשא ו, כד-כז.

8) במאמרי אדה"ז שם: דאיתא בס"י.