282

להבין

ענין נרות חנוכה, דהגם שנרות חנוכה תקנום מפני הנס שהי' בנרות המקדש, וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון1, מ"מ ה"ה חלוקים בכמה ענינים. במספרם2 – דבהמנורה שבמקדש היו ז' נרות, ונרות חנוכה הם שמונה. במקום עמידתם3 – דהמנורה היתה בפנים (בתוך הקודש4) ובדרום (ימין), ונרות חנוכה מצוה להניחם מבחוץ5 ובשמאל6. ובזמן הדלקתם7 – דנרות המקדש הדליקו מפלג המנחה, משך זמן (שעה ורביע8) קודם שתשקע החמה, ונר חנוכה מצותה היא משתשקע החמה9. ומוסיף כ"ק מו"ח אדמו"ר (בהמשך פדה בשלום ה'תש"ד10) עוד דיוק בזה שנר חנוכה מצוה להניחה מבחוץ, דלא מצינו מצוה (מלבד פרה אדומה11) שצריכה להיות בחוץ (רשות הרבים12) דוקא. ומבאר בההמשך, דהטעם בפשטות על זה שנר חנוכה הוא מבחוץ הוא בשביל פרסומי ניסא13. אבל לכאורה טעם זה אינו מספיק, שהרי גם הנס דפורים מפרסמים ע"י משתה של שמחה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, ואעפ"כ אין עושים זה ברה"ר.

1) פסחים ל, ב. וש"נ.

2) כמו שמדייק בד"ה נר חנוכה עטר"ת (סה"מ עטר"ת ע' קמח). ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ ע' קעא). וראה גם ד"ה ת"ר מצות נ"ח ה'תשל"ח (תו"מ סה"מ כסלו ע' קסב), ובהנסמן שם.

3) כמו שמדייק בד"ה הנ"ל עטר"ת (סה"מ שם ע' קמג). ד"ה הנ"ל תרח"ץ שם.

4) רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א ה"ו. היינו, דנוסף לזה שהיתה בפנים המקדש (ולא בחוץ) – במקדש עצמו היתה "בתוך הקודש".

5) שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז. טושו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ה.

6) שבת כב, א. רמב"ם שם. טושו"ע שם ס"ז.

7) כמו שמדייק בכמה דרושים – נסמנו בד"ה מצותה משתשקע החמה ה'תשל"ח (תו"מ סה"מ כסלו ע' קסט הערה 2).

8) ראה תו"מ סה"מ כסלו ע' קסב הערה 11.

9) שבת כא, ב. רמב"ם שם ה"ה. טושו"ע שם ר"ס תערב.

10) בד"ה ת"ר נר חנוכה תש"ד (סה"מ ה'תש"ד ע' 82).

11) חוקת יט, ג ובפרש"י שם. יומא סח, א.

12) כ"ה בסה"מ ה'תש"ד שם (וכ"ה בכו"כ דרושים, כדלקמן ס"ב). והוא כשיטת התוספות ד"ה מצוה להניחה (שבת כא, ב). וכ"ה בהלכה – טושו"ע שבהערה 5.

13) פרש"י ד"ה מבחוץ – שבת שם.