44

השי"ת1 יתן חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות ורוחניות, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

וכיון ששנה זו היא "שנת השבע שנת השמיטה"2, "שבת להוי'"3 – תהי' התעוררות תשובה4 פנימית ואמיתית, בחרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא, מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב, בהתאם לענין השבת שבו שבת מן המזיקין מבפנים ומזיקין5 מבחוץ.

ותהי' שנת אורה, שנת ברכה, שנת הצלחה שנת תורה, ויעסקו בתורה ועבודה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב, והרחבה אמיתית,

עד שיבוא גואל צדק ויגאלנו בקרוב ממש, ויוליכנו קוממיות לארצנו, "וה' בראשם"6.

______  ______

1) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 379. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) פ' ראה טו, ט.

3) בהר כה, ב-ד.

4) תשובה .. ואמיתית: ראה תניא אגה"ת ספי"א.

5) ומזיקין מבחוץ: להעיר מתו"כ בחוקותי כו, ו. רמב"ן שם. רשימות הצ"צ לתהלים (צב, א) סק"א, ובמילואים* ס"ק יב יד.

*
) ביהל אור (הוצאת תשד"מ) ס"ע תרל ואילך (המו"ל).

6) מיכה ב, יג.