60

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. הרמ"ד רבקין1 אמר שהמאמר ד"ה להבין ענין תק"ש שבסידור2 – קשה להבנה, ושאל אם אפשר ללמוד במקומו מאמר אחר. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ההדגשה בלימוד מאמר זה היא – לא על ההבנה וההשגה, והראי', שגם לאחרי הלימוד בבוקר דיום א', צריכם לחזור וללמדו גם בבוקר דיום ב'.

הרש"ג3 ביקש ע"ד הדפסת המשך תער"ב לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע4, והוסיף לשאול מדוע הופסקה הדפסת המשך תרס"ו5. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

קבלתי מכתב מאברך א'6 – אברך חסידי – שהוא מתפרנס ממכירת המשך תרס"ו שישנו אצלו ב"קופּיר", ונוגע לו כל פרוטה...

– האברך הנ"ל התחרט אמנם אח"כ על מכתבו, אבל... –

(והוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

אילו הייתי מקבל מכתב ממישהו ש"נוגע לו בנפש" שיודפס המשך תרס"ו – כפי שהחסיד ר' אייזיק מהאָמיל ביקש מהצ"צ בנוגע למאמר חסידות7 – הי' מקום לחשוב על זה; אבל כאשר לא מתקבל מכתב מאף א' שנוגע לו שיודפס ההמשך, ולאידך, מתקבל מכתב מאברך שהדפסת ההמשך תפגע בפרנסתו, אזי מובן מהי התוצאה!...

[הרש"ג: הרי הדפיסו עתה את המשך שמח תשמח תרנ"ז, אף שהי' בנמצא ב"קופּיר" במאָנטרעאַל.

1) בעמח"ס אשכבתא דרבי (ברוקלין, תשי"ג) ועוד, ובעל תוקע במשך כמה שנים אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.

2) ראה גם תו"מ חל"ח ע' 31.

3) יש לציין, שביום ב' דחג הסוכות, אמר הרש"ג, שהרח"ל אמר לו הטעם מדוע כ"ק אדמו"ר שליט"א לא מדפיס את המשך תער"ב, אבל אינו יכול לספר זאת ברבים (המו"ל).

4) ראה גם ר"ד יום ב' דחה"פ בעת הסעודה דאשתקד (תו"מ חמ"ג ע' 182 ואילך). וש"נ.

5) ראה גם תו"מ שם הערה 2.

6) ראה גם אג"ק ח"ח ס"ע מו.

7) ראה מכתבו בליקוטים שבסוף חלק המאמרות בספרו חנה אריאל (נעתק במגדל עז (כפ"ח, תש"מ) ע' שיח, וע' שנג). וראה גם בית רבי ח"א פכ"ו (סח, ריש ע"ב).