63

(הנחה בלתי מוגה)

הללו

את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם גו'1. וצריך להבין2, מהי הנתינת טעם כי גבר עלינו חסדו, שבגלל זה יהללו הגוים את ה'. וגם צריך להבין מהו הכפל דהללו גו' כל גוים שבחוהו כל האומים, הללו ושבחוהו, גוים ולאומים3, וגם בנתינת הטעם (כי גו') ישנו הכפל דגבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם.

ב) ולהבין

זה4 יש לבאר תחילה ענינו של חג הסוכות, שעליו נאמר הללו את הוי' כל גוים גו' [ובהקדים שיש כמה פירושים5 בנוגע לזמן שאודותיו מדובר בפסוק זה, וכיון שנמצאים בחג הסוכות, ידובר עתה לפי הפירוש שפסוק זה קאי על חג הסוכות6], כי, בחג הסוכות היו מקריבים שבעים פרים, כנגד שבעים אומות העולם7, ומצד זה מהללים את ה' (גם) כל הגוים כו'.

והענין

בזה, דהנה, חג הסוכות קשור עם יום הכיפורים, כידוע8 שהסכך של הסוכה נעשה מענן הקטורת דיוהכ"פ (כי בענן אראה על הכפורת9), והיו"ט דחג הסוכות הוא השמחה של בנ"י מצד הסליחה והמחילה וכפרה דיוהכ"פ, להיותו עת רצון, שבו10 מאירים י"ג מדות הרחמים שאינן חוזרות ריקן11 [לאחרי ההכנה ע"י כללות העבודה דחודש אלול, ימי הסליחות, ר"ה ועשי"ת. ולהעיר, שענין זה מתחיל כבר

1) תהלים קיז.

2) ראה רד"ה הללו את ה' במאמרי אדה"ז תקס"ט (קה"ת, תשס"ה) ע' רפה. ועם הגהות – אוה"ת סוכות ע' א'תשנה. רד"ה הנ"ל עת"ר (סה"מ עת"ר ע' רנט). תשל"א (תו"מ סה"מ תשרי ע' קפו ואילך).

3) ראה גם ילקוט חדש [אמשטילרדם, תיט] בפי' הפסוקים סי' תקמא [ר, א] – הובא באוה"ת שם. וראה מדרש תהלים ויל"ש עה"פ.

4) ראה גם ד"ה זה דיום שמח"ת שנה זו (לקמן ע' כט).

5) ראה שמו"ר פי"ח, ה. מדרש תהלים עה"פ.

6) ראה גם סה"מ תרכ"ו ע' רפט.

7) סוכה נה, ב. תנחומא פינחס טז. במדב"ר פכ"א, כד.

8) ראה עטרת ראש שער יוהכ"פ כט, א ואילך. לו, סע"א ואילך. אוה"ת סוכות ע' א'תשכב ואילך. המשך וככה תרל"ז פרק פד. סה"מ תרנ"ז ע' קסב ואילך.

9) אחרי טז, ב.

10) ראה סידור עם דא"ח שער האלול רכה, ג ואילך.

11) ר"ה יז, ב.