221

(הנחה בלתי מוגה)

החודש1

הזה לכם ראש חדשים וגו'2, ומביא כ"ק אדמו"ר הצמח צדק במאמרו ד"ה זה משנת תרכ"ו3 שאמרו קודם הסתלקותו4 (והרי השנה היא שנת המאה להסתלקות-הילולא שלו) מ"ש במדרש5 החודש הזה לכם הה"ד6 אשרי הגוי אשר ה' אלקיו העם בחר לנחלה לו, משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגאלו ישראל ממצרים, ובו עתידין להגאל, שנאמר7 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

ב) וממשיך

בהמאמר8 שיש להקדים הקיצור מהדרוש בתורה אור9 ע"פ10 לכן אמור לבני ישראל אני הוי' והוצאתי אתכם, שמביא שם מארז"ל11 מזכירין יציאת מצרים בלילות, דהיינו גם בלילות, וצריך להבין מה נשתנה נס יצי"מ מכל הנסים שלא הוזהרנו עליהם להזכירם כל כך. ומתחיל לבאר הענין דיציאת מצרים שעל זה אמרו חז"ל12 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו בכל יום בבוקר ובערב כאילו הוא עת יצי"מ, שישנו גם הענין דיצי"מ ברוחניות למעלה בעולמות העליונים, וכמו כן למטה בנפש בעבודת האדם. והענין בזה, דהנה כתיב13 מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, שמזה נעשה למטה בנפש האדם ענין השמחה בקיום התומ"צ, שמחה של מצוה,

1) מאמר זה הוא חלק ממאמר ד"ה החודש הזה לכם תרכ"ו (כ"ה ב"פתח דבר" לקונטרס "מאמר החודש הזה לכם – תרכ"ו"). וראה גם השיחה בקשר להמאמר (לקמן ע' שיט ואילך).

2) בא יב, ב.

3) נדפס באוה"ת שמות ע' רסד ואילך, ובקונטרס בפ"ע (ב' ניסן תשכ"ו) – בתוספת איזה הערות ומ"מ מכ"ק אדמו"ר שליט"א שנדפסו בהתחלת הקונטרס.

4) כן נרשם בא' הביכלאַך שבו נמצא מאמר זה (בוך "87-שניידערמאַן").

5) שמו"ר פט"ו, יא.

6) תהלים לג, יב.

7) מיכה ז, טו.

8) בהבא לקמן – ראה גם ד"ה החודש באוה"ת בא ח"ח ע' ב'תתקכ ואילך. ד"ה הנ"ל תשי"ז (סה"מ תשי"ז ע' קעד ואילך). פלח הרמון ע"ס שמות ע' סו ואילך.

9) וארא נז, ב.

10) וארא ו, ו.

11) משנה ברכות יב, ב.

12) משנה פסחים קטז, ב. תניא רפמ"ז.

13) שה"ש ז, ז. וראה גם ד"ה החודש עזר"ת (סה"מ עזר"ת ע' קלה ואילך). ד"ה הנ"ל תשי"ד. תשי"ט (סה"מ תשי"ד ע' קכב ואילך. תשי"ט ע' קנו ואילך).