244

בלתי מוגה

א. מאמר (כעין שיחה) ד"ה החודש הזה לכם.

* * *

ב. בקאַפּיטל תהלים1 הנזכר לעיל (במאמר2) נאמר3: "משביח שאון ימים שאון גליהם וגו'".

ומבאר הצ"צ – שיום ההילולא המאה שלו הוא ביום המחרת, שמתחיל כבר ביום הש"ק לאחרי חצות (כנ"ל במאמר4) – ברשימותיו לתהלים על הפסוק5, ש"ים" ("ימים") הו"ע עולם התהו [וכמבואר במ"א6 בפירוש דברי המדרש7 על הפסוק8 "יקוו המים", בענין "דיורים אלמים"], וזהו"ע "שאון ימים" – התגברות גלי הים, מצד שרשם בתהו שלמעלה מתיקון. אך עז"נ "משביח שאון ימים שאון גליהם", "כי אף שהם מבחי' גבוה, היינו מעולם התהו, ולכן מתגברים, אך הוא ית' משביח שאון ימים, כי אצלו, גם ריבוי האור דעולם התהו כלא חשיב".

ועפ"ז מבאר מ"ש במדרש9 "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה10, מים רבים אלו עובדי כוכבים, שנאמר11 כהמות ימים יהמיון כו', לא יוכלו לכבות את האהבה כו' ואוהב את יעקב כו'" – כי, שרש אוה"ע שנמשלו לשאון מים כבירים הוא מעולם התהו שלמעלה מעולם התיקון, ולכן רוצים להתגבר על בנ"י ששרשם מעולם התיקון; ואעפ"כ, "לא יוכלו לכבות את האהבה", כיון שהקב"ה "משביח שאון ימים", ע"י המשכת בחי' האור שלמעלה גם מעולם התהו.

וזהו גם מ"ש12 "הלא אח עשו ליעקב גו' ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי" – שאפילו במדריגה שבה נאמר "הלא אח עשו ליעקב", כיון שלמעלה מהשתלשלות (ריבוי האור דתהו) אין תפיסת מקום גם ליעקב,

1) מזמור ס"ה – שהתחילו לאמרו בי"א ניסן השתא.

2) פ"ה (לעיל ע' 242).

3) פסוק ח.

4) הערה 2 (לעיל ע' 239).

5) יהל אור ע' רכד ואילך.

6) ראה סה"מ תרכ"ז בתחלתו. וש"נ.

7) ב"ר רפ"ה.

8) בראשית א, ט.

9) שמו"ר רפמ"ט.

10) שה"ש ח, ז.

11) ישעי' יז, יב.

12) מלאכי א, ב-ג.