257

– מאה שנה להסתלקות-הילולא של אדמו"ר ה"צמח-צדק"1* –

(הנחה בלתי מוגה)

החודש

הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה2, ומביא הצ"צ (בעל ההילולא) במאמרו ד"ה החודש3 (שנדפס מחדש זה עתה4) מארז"ל במד"ר5 על הפסוק החודש הזה לכם, הה"ד6 אשרי הגוי אשר הוי' אלקיו העם בחר לנחלה לו, משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים, ומשבחר ביעקב ובניו קבע בו ר"ח של גאולה, שבו נגאלו אבותינו ממצרים ובו עתידין להגאל, שנאמר7 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. וממשיך במאמר8: והנה ארז"ל בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בפ"ק דר"ה9, ו(אינו מסתפק בציון המ"מ, אלא מוסיף ומפרש: ו)יליף לה מפסוק10 הסירותי מסבל שכמו דגבי יוסף, שהי' בר"ה11, וכמו"כ כאן נאמר והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים12. ואעפ"כ, הגאולה ממצרים הי' בניסן שאח"כ. ולכאורה, כיון שבתשרי בטלה עבודה מאבותינו (שזהו"ע ביטול סבלות מצרים, כמו הסירותי מסבל שכמו דגבי יוסף, כשיצא מבית האסורים), אמאי לא היתה הגאולה עד ניסן, שהוא דוקא הנקרא חודש של גאולה.

ב) ויובן

בהקדים ענינו של חודש ניסן שהוא חודש האביב, כמ"ש13 שמור את חודש האביב, ודרשו רז"ל14 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסן, והיינו, שקביעת חודש ניסן היא באופן שיהא בחודש האביב, והיינו, לא שבבוא חודש ניסן אזי נעשה אביב, אלא

1) *) יש לציין שכ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל המאמר בשעה 12:37 אחרי חצות – זמן ההסתלקות (ראה לקמן ע' שכ, ובשוה"ג). המו"ל.

2) בא יב, ב.

3) אוה"ת בא ע' רסד ואילך.

4) בקונטרס בפ"ע (ב' ניסן תשכ"ו), "בקשר עם זה אשר השנה היא שנת המאה להסתלקות הילולא כו'" – בתוספת איזה הערות ומ"מ מכ"ק אדמו"ר שליט"א שנדפסו בהתחלת הקונטרס. וראה גם השיחה בקשר להמאמר (לקמן ע' שיט ואילך).

5) שמו"ר פט"ו, יא.

6) תהלים לג, יב.

7) מיכה ז, טו.

8) אוה"ת שם ריש ע' רסח.

9) יא, ריש ע"ב.

10) תהלים פא, ז.

11) ר"ה שם, סע"א.

12) וארא ו, ו.

13) פ' ראה טז, א.

14) ר"ה כא, א.