288

(הנחה בלתי מוגה)

אנכי

הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים1. ומדייק בזה אדמו"ר מהר"ש במאמרו הראשון בתחילת נשיאותו2, דלכאורה צריך להבין מ"ש אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא נאמר אשר בראתי יש מאין, שלכאורה זהו פלא גדול יותר מיצי"מ. ומבאר, שלהבין זה צריך להקדים תחילה כללות ענין הנסים שלמעלה מהנהגת הטבע, ובזה גופא ההפרש בין הנסים דיצי"מ ובין שאר הנסים כמו הנס דאסתר.

ב) וביאור

הענין, דהנה, הנהגת הטבע היא מצד שם אלקים, אלקים בגימטריא הטבע3, שמצד זה נמשך להיות עולם כמנהגו נוהג, יום ולילה קיץ וחורף לא ישבותו4, שזוהי הנהגת הטבע, ללא נסים כלל. ולמעלה מזה היא ההנהגה שמצד שם שדי, שעל זה פירשו חז"ל5 שדי באלקותי לכל ברי', שמשם שדי נמשכים ג"כ נסים, אבל רק נסים נסתרים6, היינו, שמלובשים בדרכי הטבע, כמו הנס דפורים שנתלבש בדרכי הטבע, שמאהבת אסתר עשה אחשורוש כל זה כו'. ולמעלה מזה היא ההנהגה שמצד שם הוי', שממנו נמשכים נסים נגלים שיוצאים מדרכי הטבע לגמרי, כמו הנסים דיצי"מ וקרי"ס, שהם נסים גלויים לעין כל, באופן שאין מקום לטעות שזהו ענין טבעי (דלא כמו בנסים הנסתרים המלובשים בדרכי הטבע).

אמנם

עפ"ז צריך להבין מ"ש7 וארא אל אברהם גו' באל שדי ושמי הוי' לא נודעתי להם, שהי' רק הגילוי דשם שדי, ולא הגילוי דשם הוי', ואעפ"כ היו (לא רק נסים נסתרים המלובשים בדרכי הטבע, אלא) גם נסים גלויים שיוצאים מדרכי הטבע, כמו הצלת אברהם מכבשן

1) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.

2) ד"ה זה דליל שני דפסח תרכ"ו (נדפס בסה"מ תרכ"ו ע' נ ואילך).

3) פרדס שער יב (שער הנתיבות) פ"ב. ראשית חכמה שער התשובה פ"ו ד"ה והמרגיל (קכא, ב). של"ה פט, א. תניא שעהיוה"א רפ"ו. ועוד.

4) ע"פ נח ח, כב.

5) ב"ר פמ"ו, ג. פרש"י לך לך יז, א.

6) ראה רמב"ן ובחיי ר"פ וארא. אוה"ת (יהל אור) לתהלים ע' קנה. אוה"ת וארא ע' קלז.

7) וארא ו, ג.