364

מבחי' סוכ"ע. ועוד זאת, שבמעלת יום השמיני נכלל גם העילוי דעשר, כמובא בפירש"י1 שאותו היום נטל עשר עטרות10, וכפי שמביא הכלי יקר מה שאמרו רז"ל11 כנור של ימות המשיח יהי' שמונה נימין [למעלה מכנור של ביהמ"ק שהי' של שבעה נימין11, והיינו, שלמרות גודל מעלת הכנור של ביהמ"ק, שהרי ביהמ"ק הוא תכלית השלימות של כל העולם, שבו היתה השראת השכינה, כמ"ש12 ושכנתי בתוכם, וממנו הי' נמשך בכל העולם כל עניני ההשפעה, החל מענין האור13, ובזה גופא ישנו מעלת הכנור של ביהמ"ק, דכנור הוא נר כ"ו14, שזהו המספר דשם הוי', ומ"מ הרי זה עדיין במספר שבעה, ולמעלה מזה הוא הכנור של ימות המשיח שיהי' שמונה נימין], ושל העוה"ב עשרה נימין11, וזהו הרמז ביום השמיני שנטל עשר עטרות, לומר כי יש בו מעין העוה"ב כו'. והענין בזה, כמבואר בהדרושים15 ששמיני הוא בחי' בינה (ספירה השמינית מלמטה למעלה), וידוע שבינה כוללת כל הג' ראשונות, ועד שהתגלות עתיק בבינה16, וזהו שאותו היום נטל עשר עטרות, כיון שבינה כוללת כל הג' ראשונות (עשר), ולא רק עשר סתם, אלא כפי שהם בתכלית העילוי, שזהו עשר עטרות, עטרות דייקא, בחי' הכתר, שהו"ע עשר כתרין.

ב) ויש

לבאר ענינו של יום השמיני בהמשך לחג הפסח (שהרי ברוב השנים קורין פ' שמיני בשבת שלאחרי חג הפסח, שבו נעשית תכלית השלימות של כל שבעת ימי הפסח), בהקדם משנת"ל במאמר דאחרון של פסח17, מהמאמר של הצ"צ ד"ה הא לחמא עניא18, שיש ב' בחי' מצה, מצה שנקראת לחם עוני, ומצה עשירה. מצה עשירה מורה על בחי' אתהפכא, שזהו מש"נ19 ואהבת את הוי' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך20, שהו"ע התהפכות המדות ע"י גילוי המוחין, שזהו שמצה עשירה נילושה ביין ושמן, בחי' חו"ב, ובדבש וחלב, בחי' חו"ג שנמשכים ממוח הדעת. ומצה שנקראת לחם עוני מורה על בחי' אתכפיא בלבד, ומ"מ, כיון שדוקא העבודה דאתכפיא היא באופן של יציאה ממציאותו, הרי זה

10) תו"כ עה"פ. שבת פז, ב.

11) ערכין יג, ב. וראה לקו"ת תזריע כא, ד. אוה"ת בראשית ח"ג תקנב, א ואילך.

12) תרומה כה, ח.

13) ראה ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה. וראה פרש"י (כת"י) מנחות פו, ב.

14) תקו"ז תכ"א (נב, א).

15) סד"ה ויהי ביום השמיני הנ"ל.

16) ראה זח"ג קעח, ב. תו"א לך יא, סע"ב.

17) ד"ה והניף פ"ח (לעיל ע' קצא).

18) נדפס לאח"ז באוה"ת ויקרא (כרך ב) ע' תנג ואילך.

19) ואתחנן ו, ה.

20) משנה ברכות נד, א. ספרי ופרש"י עה"פ.