368

בלתי מוגה

א. על הפסוק1 "החודש הזה לכם גו'", איתא במדרש2: "כשבחר ביעקב ובניו קבע בו (בעולמו) ר"ח של גאולה". וכיון שלא נתפרש יום פרטי בחודש שבו דוקא ישנו ענין הגאולה, הרי מובן, שחודש ניסן כולו נקרא "חודש של גאולה".

וכן הוא גם בנוגע לדברי הגמרא3: "בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל" – שלא נתפרש יום פרטי בחודש ניסן, אלא החודש כולו שייך לענין הגאולה.

וענין זה מתאים גם עם דברי השל"ה4 – שהובאו בסיום מאמר הצ"צ ד"ה החודש הזה לכם5 (שמדובר אודותיו לאחרונה, החל מפרשת החודש6, וכאמור, שישנו מאמר זה גם מאדמו"ר מהר"ש, משנת תרכ"ו7) – על הפסוק "החודש הזה לכם ראש חדשים", שבחודש ניסן כל החודש הוא כמו ר"ח, שכל יום הוא כמו ר"ח.

והרי ר"ח יש בו כמה מעלות לגבי יו"ט, כולל גם היו"ט דחג הפסח שהוא "ר"ה לרגלים"8, כדלקמן.

ב. ובהקדמה – שכל ענין בפנימיות התורה צריך להתבטא גם בנגלה דתורה9, אם ברמז, או עוד יותר מאשר רמז בלבד, וכן הוא בנוגע למעלה המיוחדת של ר"ח גם לגבי יו"ט, שמצינו זאת גם בנגלה, ועד לפסוק מפורש:

באחת ההפטרות שנאמרו לאחרונה כתיב10: "כה אמר ה' אלקים שער החצר הפנימית הפונה קדים יהי' סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח".

1) בא יב, ב.

2) שמו"ר פט"ו, יא.

3) ר"ה יא, רע"א. וראה שמו"ר שם.

4) קמ, ב (הובא באוה"ת שבהערה הבאה). שיג, ב (הובא בסה"מ שבהערה 7).

5) אוה"ת בא ע' רעז.

6) שיחת ש"פ ויק"פ ס"ח ואילך; מוצש"ק פ' צו, י"ג ניסן ס"ה; ס"י (לעיל ע' 234 ואילך; ע' 274; ס"ע 283).

7) סה"מ תרכ"ו ע' ל ואילך.

8) ריש ר"ה. ד, א.

9) ראה גם לעיל ס"ע 353. וש"נ.

10) יחזקאל מו, א – הפטרת פרשת החודש.