382

ד. הנהגה זו מהוה גם סלילת דרך עבורנו, ומלמדת אותנו כיצד עלינו להתנהג בזמננו:

הקב"ה הצליח ובירך אותנו שחיים אנו בתקופה ובמדינה שבה אין גזירות בכלל, ובפרט גזירת מיתה ח"ו; אבל קיימת אחת מהגזירות העיקריות – גזירת היצר הרע, שרצונו להפריד את בנ"י ולא להניח להם להתאחד עם חיים של יהודי, שהיא התורה, "חיינו ואורך ימינו"5, בחפשו דרכים שונים ואמתלאות שונות, כיצד להחליש ולקרר ולנתק את היהודי, ח"ו, מהתורה ומצוותי'.

וזהו הלימוד שצריך ללמוד ולומד כל אחד מאתנו מהסיפור אודות חייו של רשב"י ובנו, שהי' גם תלמידו:

אם רק ישנו חשד ומחשבה, שהיצר הרע רוצה לגזור עליו גזירה כדי להחליש את התקשרותו עם התורה והמצוות – הרי העצה הראשונה והיחידה לכך היא, לקבוע זמן בכל יום להסתגר ב"מערה", דהיינו, להיבדל מהיצר הרע ומכל הענינים הקשורים עמו, ולהתקשר עם לימוד התורה, ללמוד תורה בהתמדה ושקידה.

אין נפק"מ באיזו סביבה הוא נמצא, באיזה בית-ספר או מוסד הוא לומד, במה היא התעסקותו, ואם הוא קטן או גדול; תמיד עושה היצר הרע את מלאכתו – לנסות לנתק ח"ו את היהודי מחייו האמיתיים. וכאמור, העצה היחידה והבטוחה לזה היא – לקבוע בכל יום זמן מסויים שבו מסתגר ב"מערה", יחד עם בניו, תלמידיו ומושפעיו, ולומדים תורה.

ואז בטוח הוא שהקב"ה ימציא לו את פרנסתו ואת הצטרכויותיו, ובנוגע לילדים – שהקב"ה יעניק להם בריאות והצלחה בכל עניניהם, כפי שהי' בנוגע לרשב"י ור' אלעזר בהיותם במערה.

ועוד זאת, שזמן זה שאדם מקדיש ללימוד התורה, מהוה הכנה אמיתית וראוי' בנוגע להזמן שלאח"ז – שבבוא הזמן יתפוס את מקומו בתור מנהיג ומורה-דרך בסביבתו (נוסף לכך שהוא מנהיג ובעה"ב אמיתי על עצמו, ולא באופן שהיצר הרע מנהיג אותו), ובאופן שמנהיגותו בסביבתו גדלה ומתרחבת יותר.

ה. ויה"ר שיקויים מ"ש בפרשת השבוע6: "בחוקותי תלכו", "שתהיו

5) נוסח ברכת אהבת עולם, ע"פ ל' הכתוב נצבים ל, כ.

6) ר"פ בחוקותי.