5

אינו ניכר כלל. ובזה מתורץ12 רמזי תורה (שמות מא, ב) – דלכאורה למה צריך עשי'.

או הה"מ (ח, א-ב)13

בנמשל לא נזכר חידות, כי זהו סותר, לא רק מעלים14.

גם במשפיע – הנעלם מכל רעיון – והוא כחתן (18) כי נמ"ר15 בתענוג בלי תנועה16.

אוצר17 – אוה"ת עקב תקז' – שמתעכב ע"ע, בתחלת18 ההמשך סי"א דור אחר דור.

______  ______

12) הקושיא שמתעוררת ע"פ תורת המגיד בענין ירידת התורה "דרך שלשת ימים", מחשבה דיבור ומעשה – דלכאורה אינו מובן: מהו הצורך בעשי' שבה התענוג יורד ומתצמצם? והביאור – כיון שעצם ענין התענוג הוא בעשי' דוקא.

13) כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קולמוס על הקס"ד להזכיר ענין אחר מתורת המגיד, ובפועל לא נזכר במאמר.

14) נתבאר בד"ה ויולך דש"פ בשלח פ"ו (לקמן ע' קכד ואילך).

15) נעלם מכל רעיון.

16) תוכן פ"ז דהמאמר.

17) ראה פ"ח דהמאמר, שעצם האור שמתעלם ומתכלל בעצמותו הו"ע האוצר, וכמבואר באוה"ת שעי"ז שמתעכב עד עתה, וממתינים ומחכים, אזי השכר הולך וגדל, וכמשנ"ת בהמשך ההילולא סי"א, שזהו "הון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור".

18) כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קולמוס על תיבה זו.