6

(הנחה בלתי מוגה)

באתי1

לגני אחותי כלה2. ומביא בעל ההילולא בהמשך המאמרים ליום ההילולא3, מ"ש במדרש4 לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, אלא שאח"כ הנה ע"י חטא עץ הדעת והחטאים שלאח"ז סילקו את השכינה מהארץ לרקיע הא' ואח"כ לרקיע הב' עד לרקיע השביעי. ואח"כ התחילה עבודתו של אברהם שהוריד את השכינה מרקיע הז' לו', עד שבא משה שהוא השביעי, וכל השביעין חביבין5, שהוריד את השכינה והחזירה לארץ, לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה. וזוהי עבודתם של בנ"י, עמך כולם צדיקים6, כמ"ש7 צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עלי', היינו, שצדיקים ירשו ארץ לפי שהם משכינים וממשיכים8 בחי' עד9, מרום וקדוש10, שיהי' בגילוי למטה, היינו, להיות לו ית' דירה בתחתונים. וזהו גם שמיד לאחרי מתן תורה נאמר ע"י משה הציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם11, היינו, שתהי' השראת שכינתו ית' בתוכם, בתוך כל אחד ואחד12, ע"י השראת השכינה במשכן, שהוא המקדש (דאשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדש13). וכפי שמבאר בהמשך המאמר14, שזהו שמהעבודות העיקריות במשכן הו"ע עבודת הקרבנות, דענין הקרבנות, מלשון קירוב, הוא קירוב

1) מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק הששה-עשר* מד"ה באתי לגני ה'שי"ת.

*
) הפרק השייך לשנה זו ראה תו"מ סה"מ באתי לגני ח"א ע' VI. וש"נ.

2) שה"ש ה, א.

3) ד"ה באתי לגני ה'שי"ת פרק א.

4) שהש"ר עה"פ.

5) ויק"ר פכ"ט, יא.

6) ישעי' ס, כא. וראה סנהדרין ר"פ חלק.

7) תהלים לז, כט. שהש"ר שם. ב"ר פי"ט, ז. במדב"ר פי"ג, ב.

8) ראה מהרז"ו לב"ר שם. מתנות כהונה ומהרז"ו לבמדב"ר שם.

9) ראה ד"ה באתי לגני תשי"א פ"ד (תו"מ סה"מ באתי לגני ח"א ע' ט). וש"נ.

10) ע"פ נוסח התפלה – שחרית דשבת ויו"ט. ובשהש"ר שם: שוכן עד וקדוש שמו (ישעי' נז, טו).

11) תרומה כה, ח.

12) הובא בשם רז"ל בלקו"ת ר"פ נשא כ, סע"ב. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תרומה שכה, ב. שכו, ב. וראה לקו"ש חכ"ו ע' 173 הערה 45.

13) עירובין ב, סע"א.

14) פרק ב.