81

בלתי מוגה

א. ידוע הפתגם שאמר רבינו נשיאנו כמ"פ בשם רבינו הזקן (וכבר נדפסו הדברים1), שצריכים לחיות עם הזמן, היינו, לחיות עם פרשת השבוע, כי, כל הענינים והמאורעות שבמשך השבוע יש להם שייכות עם פרשת השבוע.

ומזה מובן בנוגע ליום הש"ק פרשת בשלח, חמשה עשר בשבט – שגם ענינו של חמשה עשר בשבט, "ראש השנה לאילן"2, שייך וקשור עם פרשת בשלח.

וענין זה מודגש בפרשת השבוע החסידית ("די חסידישע פרשה") – בתורה אור, ובאריכות יותר במאמר של הצמח-צדק (שהשנה היא שנת המאה להסתלקות-הילולא שלו), וכן במאמר של אדמו"ר מהר"ש (שכנראה מיוסד על מאמר הצ"צ):

בענין "ויהי בשלח פרעה את העם"3, מבואר בתו"א4, ש"על ישראל בגלות מצרים כתיב5 וזרעתי' לי בארץ .. כתיב6 קדש ישראל לה' ראשית תבואתה .. שישראל נקראו תבואת ה', והוא כמו שאדם זורע תבואה עד"מ בשביל התוספת שיצמח וכו'", ומסיים, שפרעה "הי' משלח פארות וענפים ועושי פרי כו'" (כלשון הכתוב ביחזקאל7: "ותהי לגפן ותעש בדים ותשלח פארות").

ובמאמר של הצ"צ8 מוסיף, ש"ראשית תבואתו היינו ג"כ ראשית לבחי' פירות האילן", וכמובא גם בתו"א המשל בנוגע לפירות – "שנוטעין חרצן אחד וצומח אילן שלם בענפים הרבה, וכמ"ש9 ואנכי נטעתיך שורק וגו', שהוא זמורה של גפן, כדי להצמיח גפן שלם".

ובזה רואים מיד את השייכות לחמשה עשר בשבט, ר"ה לאילן,

1) סה"ש תש"ב ע' 29 ואילך (נעתק ב"היום יום" ב חשון).

2) ר"ה בתחלתה.

3) ריש פרשתנו.

4) ריש פרשתנו (סא, א).

5) הושע ב, כה.

6) ירמי' ב, ג.

7) יז, ו.

8) אוה"ת פרשתנו (כרך ז) ע' ב'תרנא.

9) ירמי' ב, כא.