97

(הנחה בלתי מוגה)

כי

תשא את ראש בני ישראל וגו'1, ומביא כ"ק אדמו"ר הצמח צדק (שהשנה היא שנת המאה להסתלקות-הילולא שלו) במאמר ד"ה זה שנמצא בביכל שיצא לאחרונה מגלות לגאולה2, דהנה אמרו רז"ל3 מה חטים הללו כשהן יוצאין לזרע אינן יוצאין אלא במנין, וכשנכנסין מהגורן נכנסין במנין, כך כשירדו ישראל למצרים ירדו במנין כו', וכשעלו עלו במנין כו', והיינו, שהמנין (כי תשא) מורה על חשיבות הדבר, שמצד חשיבותו מונין אותו, שלכן הנה דוקא החטים יוצאין במנין, ולא התבן הקש והמוץ שאינם נחשבים לכלום4.

ב) ומקדים

לבאר, שבשרש ספר (שזהו השורש דענין המספר) יש ד' שרשים5. הא', מלשון מספר (מנין)6, כמו וספרתם לכם7. הב', לשון ספר8, כמו זה ספר תולדות אדם9. הג', מלשון סיפור והגדה10, כמו ולמען תספר באזני בנך11. והד', שזהו שם אבן טוב12, כמ"ש13 כמראה אבן ספיר. וזהו ענין עשר ספירות, שנקראים כן, ע"ש שיש בהם כל ד' בחי' הנ"ל14. דהנה, ספירות הם מלשון אבן ספיר, שהוא לשון בהירות, שאינן מסתירים על האור המלובש בהם, אלא הם כלים שעל ידם מתגלה האור כו' (והיינו, לפי שגם הכלים הם באופן דאיהו וגרמוהי חד15, ועאכו"כ האורות). וזהו גם מה שספירות הוא מלשון סיפור והגדה,

1) ר"פ תשא (ל, יב).

2) נדפס לאח"ז באוה"ת תשא ע' א'תתכג ואילך. וראה גם סה"מ תרל"ח ע' נו ואילך.

3) שהש"ר פ"ז, ג.

4) שהש"ר שם. אוה"ת שם ע' א'תתכו. וראה גם המשך תער"ב ח"א ע' קסז.

5) ראה גם סה"מ תרל"ח שם (ע' סה ואילך). ד"ה וספרתם לכם תש"ל.

6) ראה פרדס שער ח (שער מהות והנהגה) פ"ב – הובא ונתבאר באוה"ת חיי שרה קז, א. ביאוה"ז להצ"צ חיי שרה ע' עא. המשך תער"ב שם ע' קנט ואילך.

7) אמור כג, טו.

8) ראה המשך תער"ב שם ע' רלט ואילך.

9) בראשית ה, א.

10) ראה פרדס שם – הובא ונתבאר באוה"ת שם קו, ב ואילך. ביאוה"ז שם ע' ע ואילך. המשך תער"ב שם ע' קעה ואילך.

11) בא י, ב.

12) ראה אוה"ת וביאוה"ז שם. המשך תער"ב שם ע' ר ואילך.

13) יחזקאל א, כו.

14) ראה פרדס שם – הובא ונתבאר בהמשך תער"ב שבהערה 6. אוה"ת שם.

15) תקו"ז בהקדמה (ג, ב).