108

(הנחה בלתי מוגה)

ויהס

כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה1. וידוע הדיוק בזה2, מהו אומרו (ויהס כלב את העם) אל משה, וכי הי' הדבר נוגע אל משה יותר מכולם, ולכאורה הול"ל סתם ויהס את העם. וגם, מהו אומרו כי יכול נוכל לה, לאחרי שכבר אמר עלה נעלה וירשנו אותה. וגם צריך להבין מ"ש בגמרא3 אם יאמר (משה) עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו (בתמי'), עלה נעלה וירשנו אותה, דלכאורה, למה נקט הדוגמא דעשו סולמות ועלו לרקיע, שזהו דבר שהוא בבחי' נמנעות4 (ע"פ תורה), ומהי השייכות דעשו סולמות ועלו לרקיע להכניסה לארץ.

ב) ויובן

בהקדם המבואר בדרושי חסידות5 (על יסוד המבואר בספרי קבלה) בפירוש דברי הגמרא3 בנוגע לטענת המרגלים שאמרו כי חזק הוא ממנו, אל תקרי ממנו, אלא ממנו כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, שכליו קאי על הכלים דתוהו שנשברו ועי"ז נפלו למטה ניצוצי קדושה מעולם התוהו, שהכוונה בזה היתה כדי שיתבררו ויזדככו הניצוצות ע"י עבודת האדם שהוא מעולם התיקון, ועל זה היא טענת המרגלים, שאפילו בעה"ב, שבעה"ב עכשיו הוא אופן ההנהגה דעולם התיקון, אינו יכול להוציא את כליו, היינו, שעולם התיקון אינו יכול לברר את ניצוצות הקדושה דעולם התוהו, להיותם במדריגה נעלית יותר מעולם התיקון.

והענין

בזה, דהנה ידוע6 שסיבת שבירת הכלים דעולם התוהו היא מפני שבעולם התוהו היו אורות מרובים, משא"כ בעולם

1) פרשתנו יג, ל.

2) ראה רד"ה ויהס כלב תרד"ע (המשך תער"ב ח"א ע' תקיד). אעת"ר (סה"מ אעת"ר ע' קיז).

3) סוטה לה, א (הובא בפרש"י עה"פ).

4) ראה גם גו"א כאן.

5) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ט ע' רכא. אוה"ת פרשתנו ע' תנא. ע' תנח. ע' תקכב. יהל אור ע' שדמ. סהמ"צ להצ"צ קפה, ב. וראה ד"ה לה"ע טענת המרגלים דש"פ שלח, מבה"ח תמוז תשכ"ה פ"ב ואילך (סה"מ תשכ"ה ס"ע שו ואילך).

6) ראה עץ חיים שער הכללים פ"א ואילך. שער י (שער התיקון) פ"ה. שער יא (שער המלכים) פ"א-ב.